Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Руският патриарх Кирил: Подкрепям БПЦ в позицията й за Истанбулската конвенция

Руският патриарх Кирил: Подкрепям БПЦ в позицията й за Истанбулската конвенция

Руският патриарх Кирил: Подкрепям БПЦ в позицията й за Истанбулската конвенция

Рус­кият пат­риарх Кирил заяви преди визитата си у нас в интервю пред бъл­гар­ски медии, че се отнася с голямо раз­биране и сим­патия към позицията на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква спрямо Инс­тан­бул­с­ката кон­вен­ция. Той изрази задовол­с­тво от факта, че Русия не е под­писала и ратифицирала документа, предаде БНР.

Този документ дек­ларира, че намесата в семейс­т­вото от страна на съот­вет­ните организации е панацея срещу семей­ното насилие и насилието над жените. Категорично сме против това“, заяви пат­риар­хът на Мос­ква и Цяла Русия. Според него Истан­бул­с­ката кон­вен­ция пред­вижда съот­вет­ното отношение към еднополовите съюзи, а правос­лав­ната цър­ква категорично не приема тези съюзи по вероучителни богос­лов­ски съоб­ражения. 

Рус­кият пат­риарх прис­тига утре за учас­тие в чес­т­ванията по случай 140-ата годиш­нина от Освобож­дението на Бъл­гария от осман­ска власт. Преди визитата той се срещна в резиден­цията си в мос­ков­с­кия Данилов­ски манас­тир с жур­налисти от БНР, БНТ и в. „Труд“.

Пат­риарх Кирил вижда ролята на цър­к­вата в освобож­даването на човека от роб­с­т­вото на насаж­даните от масовата кул­тура нови идоли. Според него политичес­ката свобода не е дос­татъчна, защото не гаран­тира истин­с­ката свобода на духа: „Човек може да бъде политически свободен и същев­ременно в плен на модата, на лъж­ливи цен­ности, на някакви идеали, агресивно насаж­дани от медиите и от масовата кул­тура“. 

Според него хрис­тиян­с­т­вото дава въз­мож­ност на човека да оценява случ­ващото се около него: „Не просто да върви в рус­лото или, както се казва на анг­лийски, в мейн­с­т­рийма, в една или друга политическа или инфор­мационна мода, а да остане свободен и да оценява случ­ващото се, изхож­дайки от хрис­тиян­с­ките си убеж­дения. Ако цър­к­вата се справи с тази задача, много ще помогне на съв­ремен­ния човек да остане свободен. А това означава да запазим надеж­дата за пъл­ноценен живот, защото материално богатият и духовно нес­вободен човек не може да бъде щас­т­лив“. 

Пат­риар­хът призна, че повечето млади хора в Русия не ходят на цър­ква, но под­черта, че именно работата с младите е основен приоритет за Рус­ката правос­лавна цър­ква: „Нас­тояваме във всички енории или в онези, където все пак има материални въз­мож­ности, освен свещеници, дякони и други цър­ковни служители, да има и хора, отговорни за работата с младежите, за социал­ната и за мисионер­с­ката работа“. 

Според него въп­реки неп­реодолимите засега богос­лов­ски раз­личия обаче, остават сфери на добро сът­руд­ничес­тво на правос­лав­ните с католиците и протес­тан­тите. „В момента се съз­дава диалог между правос­лав­ната, католичес­ката цър­ква и протес­тан­т­с­ките цър­кви с цел оказ­ването на хуманитарна помощ в Сирия“. Пат­риар­хът вижда друго поле за диалог в кул­турата: „Религиите винаги са играли важна роля в кул­турата. В наши дни кул­тур­ният диалог чрез цър­к­вата може да помогне за пос­тигането на по-голямо раз­бирател­с­тво между хората“. 

Главата на Рус­ката правос­лавна цър­ква раз­каза за гонения на правос­лав­ните хрис­тияни в Украйна, където по думите му в пос­ледно време там чрез насилие са овладени 50 храма. А мес­т­ните власти и националис­тичес­ките сили наричат канонич­ната Украин­ска правос­лавна цър­ква „цър­ква – окупатор“. 

Ситуацията е чудовищна. За съжаление не съм чувал критики към Украйна за нарушаване на човеш­ките права и религиоз­ните свободи. Не просто нарушаване на човеш­ките права, а чудовищно нарушаване чрез упот­реба на насилие“, каза пат­риарх Кирил. 

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...