Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Димитър Манолов се обяви против ратифицирането на Истанбулската конвенция

Димитър Манолов се обяви против ратифицирането на Истанбулската конвенция

Димитър Манолов се обяви против ратифицирането на Истанбулската конвенция

“Галъп“: 58 % са против Истанбулската конвенция

Президен­тът на КТ “Под­к­репа“ Димитър Манолов обяви, на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на син­диката, че е против ратифицирането на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, съоб­щава БТА.

Той смята, че хубавото на шума около Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е, че можем да видим като общес­тво, което е част от ЕС, случ­ващото се с нравите в момента. Манолов вижда ситуацията като във вица, който описва раз­ликата между либерализъм и пос­т­модерен либерализъм, като между стол и елек­т­рически стол. По думите му сегаш­ната сис­тема мачка по всички въз­можни начини белия хетеросек­суален хрис­тиянин.

Манолов заяви още, че е добра идеята за борба с насилието срещу жени, защото насилието е сериозен проб­лем. Той обаче цитира изводи от статис­тика, според която в хомосек­суал­ните двойки насилието се случва по същия начин и със същата чес­тота като в хетеросек­суал­ните. Не мога да се съг­лася като човек, който вероятно е пат­риар­хално въз­питан, когато отс­тъпя място на жена в трам­вая, да бъда третиран като бяла мъжка хетеросек­суална шовинис­тична свиня, комен­тира той. Според лидера на КТ “Под­к­репа“ не е ясно и доколко Бъл­гария е в със­тояние да изпълни изис­к­ванията на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и няма ли кон­вен­цията да натовари допъл­нително “силно немощ­ната ни социална сис­тема“. Истан­бул­с­ката кон­вен­ция налага и въвежда тран­с­г­ранични инс­титуции, овлас­тени до без­к­рай, които ще се произ­насят и ще правят изводи и те са от хора, които никой не е избирал, предуп­реди Манолов. В ЕС, в който трябва да бъдем единни в многооб­разието си, всеки народ има своите особености и трябва да прецени какво пасва на неговите традиции, нрави, как и в какво да бъдат образовани децата му, заяви още Манолов, цитиран от Епицен­тър.

Каре:

Огром­ната част от пъл­нолет­ните бъл­гари се оказ­ват във­лечени в дебата за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Сериозно е неодоб­рението към документа. Други теми от пуб­лич­ния дебат в пос­лед­ните дни обаче срещат одоб­рение — нап­ример, провер­ките на ком­петен­т­ните органи в раз­лични сек­тори, са част от изводите от изс­ледовател­с­ката прог­рама на “Галъп интер­нешънъл“, независима от вън­шно финан­сиране. 86 % от бъл­гарите са чули за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Това на прак­тика означава всички. Сред чувалите 58 % не одоб­ряват Бъл­гария да я приеме, а 19 % одоб­ряват Бъл­гария да приеме документа. Съот­ношението е приб­лизително три към едно. Останалите се колебаят. Във всички социални групи преоб­ладава отрицанието. Извес­тно изк­лючение са привър­жениците на ГЕРБ, където близо една трета приемат кон­вен­цията, а две пети все пак я отх­вър­лят, показ­ват дан­ните на „Галъп”. Общият имидж на кон­вен­цията е негативен за бъл­гарите.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие