Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова за управляващите: От 8 години нищо ново

Нинова за управляващите: От 8 години нищо ново

Нинова за управляващите: От 8 години нищо ново

ГЕРБ прави бюджет не за бъл­гарите, а за купуване на влияние, за пос­лушание на непос­луш­ните, за зад­кулисни договорки и за печелене на избори, заяви лидер­ката на левицата

ГЕРБ не пред­лагат нищо ново и раз­лично от досега– повече пари в доказано неработещи сис­теми. Защо доказано? Нека видим какво става в образованието — все повече деца отпадат от училище, все повече се увеличава нег­рамот­ността. Здравеопаз­ването – увеличава се броят на зак­ритите бол­ници и броят на хората, които нямат дос­тъп до здравеопаз­ване. Увеличават се хората, вече 3 млн., които са на прага на бед­ността. Демог­раф­ска катас­т­рофа – продъл­жаваме да се топим. Това са процеси, които вър­вят от години, но ГЕРБ управ­лява в пос­лед­ните 8. Философията на нашия бюджет е повече пари, но за рефор­мирани модели и сис­теми на здравеопаз­ване, образование и данъчна сис­тема; с цел здравеопаз­ване, в което бол­ниците не са тър­гов­ски дружес­тва – това е сериозна промяна; образование, в което парите не след­ват ученика, а качес­т­вото на образованието е в цен­търа на рефор­мата и по-високи доходи чрез една по-справедлива данъчна сис­тема. Това са две алтер­нативи.

В бюджета трябва да има дър­жавна политика за икономика и произ­вод­с­тво и дър­жавна политика за борба с бед­ността. Бюджетът на ГЕРБ няма пред­пос­тавки за сериозен рас­теж в икономиката, той е приб­лизително сред­ният за светов­ната икономика. Ние имаме доста да навак­с­ваме и това приб­лижаване до раз­витите страни няма да стане бързо, ще останем най– бед­ната страна в Европа. Пот­реб­ление и инвес­тиции – няма как при този ръст на цените да очак­ваме, че пот­реб­лението ще се увеличава и това ще стимулира икономиката – с 80% са се увеличили цените на някои храни, според Дър­жав­ната аген­ция за стокови борси и тър­жища, ток – 1.5% нагоре, вода 19%, акцизи на цигари – нагоре, 62 случая на общини в страната, които са увеличавали мес­т­ните данъци и такси и само 8, които са ги намалявали. Т.е. оскъпява се животът и няма как това да не се отразява на покупател­ната способ­ност и на пот­реб­лението. Инвес­тиции – за пър­вата половина на 2017 г, тези инвес­тиции са се стопили наполовина. Пред­виж­дате преки чуж­дес­т­ранни инвес­тиции от 2.1% от БВП за догодина, вместо 5.6%, както беше 2008 г. – и от там не се вижда източ­ник на рас­теж.

Пред­лагаме цялос­тна алтер­натива, която е в посока за ком­пен­сиране на лип­сата на чужди инвес­тиции с дър­жавни такива, като пред­лагаме два специални фонда — за проекти и Северозападна Бъл­гария и Стран­джа– Сакар, нова данъчна сис­тема, която да доведе до по-справедливо облагане и доходи и реформи в образованието и здравеопаз­ването.

Другата същес­т­вена раз­лика между нас е начинът на бюджетиране. Години наред ГЕРБ под­ценяват умиш­лено приходите, които се раз­п­ределят в тази зала — от НС, така, както е редно. Има излишъци, които се раз­п­ределят извън тази зала – в МС, субек­тивно, без правила, без прин­ципи, така, както не е редно. Това го има и в бюджета за 2018г. Това раз­п­ределение става така: ето пример– ПМС от 28.11. 2017г. ГЕРБ30 млн. лв в 35 общини, извън бюджета, ДПС22 млн. лв. в 35 общини, извън бюджета, всички останали общини в дър­жавата – 3 млн. лв.

Г-н Симеонов, докато Вие отк­ривахте тоалетни на ГКПП, ДПС получи за половин час 22 млн. лв., извън бюджета. Какво става в дър­жавата? Кой управ­лява? ГЕРБ прави бюджет не за бъл­гарите, а за купуване на влияние, за пос­лушание на непос­луш­ните, за зад­кулисни договорки и за печелене на избори. ГЕРБ превърна най-висшата форма на политика – бюджета, в най-грозната форма за купуване на политическо влияние и политическо спокойс­т­вие.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие