Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон26102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата и трудовата инспекция разследват инцидента в мина “Ораново“

Прокуратурата и трудовата инспекция разследват инцидента в мина “Ораново“

Прокуратурата и трудовата инспекция разследват инцидента в мина “Ораново“

Окръж­ната прокуратура в Благоев­г­рад е започ­нала раз­с­лед­ване във връзка с инцидента в мина “Ораново“, при който загина 55-годишен миньор. Следовател от „Окръжен след­с­т­вен отдел“ при Окръжна прокуратура – Благоев­г­рад съв­мес­тно с инс­пек­тори от инс­пек­цията по труда са извър­шили оглед в мината на мяс­тото на инцидента. С това първо дейс­т­вие започна и раз­с­лед­ването, наб­людавано от Окръжна прокуратура – Благоев­г­рад за прес­тъп­ление по член 123, ал. 1 от Наказател­ния кодекс — за причиняване на смърт поради нез­нание или немар­ливо изпъл­нение на занятие или друга правно-регламентирана дей­ност, пред­с­тав­ляващата източ­ник на повишена опас­ност. Наказанието, което се пред­вижда е лишаване от свобода от една 6 години. От “Главна инс­пек­ция по труда“ пот­вър­диха за БНТ, че има нарушение, но все още не могат да кажат кон­к­ретно кой е виновен. Общо нарушенията в руд­ник “Ораново“ до този момент за тази година са много повече откол­кото през цялата минала 2016 г. На всеки три месеца се извър­шва периодичен кон­т­рол и се проверяват условията на труд в мината. Пос­лед­ният кон­т­рол е бил през октом­ври тази година. От инс­пек­цията по труда отказаха да комен­тират какви точно са нарушенията, но са издадени пред­писания те да бъдат отс­т­ранени. Провеж­дат се раз­пити на свидетели и очевидци, наз­начават се екс­пер­тизи, комен­тира национал­ната телевизия. Дирек­торът на трудовата инс­пек­ция Вален­тин Златин­ски не се ангажира със срок за прик­люч­ване на провер­ката и с официално становище за причините за инцидента. По закон провер­ката трябва да прик­лючи до един месец, уточни той. Преди ден празна вагонетка в нак­лонена галерия в руд­ник “Ораново“ блъс­нала 55-годишния Стефан Синапов от с. Долно Осеново. Пос­т­радалият миньор беше тран­с­пор­тиран до благоев­г­рад­ска бол­ница, но по-късно почина вслед­с­т­вие на теж­ките травми.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...