От БАС алармират: Димитър Главчев иска преименуването на Димитровград

От БАС алармират: Димитър Главчев иска преименуването на Димитровград

В дек­ларация до президента на Сър­бия Алек­сан­дър Вучич бъл­гар­ски антифашис­тки изразяват категоричен протест по повод искане на пред­седателя на 44-тото НС Димитър Глав­чев за смяна на името на сръб­с­кия град Димит­ров­г­рад, в който живее част от бъл­гар­с­кото мал­цин­с­тво в запад­ната ни съседка. В тек­ста от БАС-София се казва: „На два поредни референ­дума, през 1993 и през 2004 година Вашите сънарод­ници от Димит­ров­г­рад гласуваха за запаз­ването на името на града. В това число и повечето хора с бъл­гар­ско етническо самосъз­нание.

1. Инициатори за пов­тор­ното преименуване на града през 2004 г. са среди, свър­зани с Отворено общес­тво на Джордж Сорос и обявили се в под­к­репа на САЩ по време на бом­бар­диров­ките над Съюзна репуб­лика Югос­лавия.

2. Георги Димит­ров още от времето на антихит­лерис­т­ката съп­ротива досега е бъл­гар­с­кият политик с най-голям принос за друж­бата и приятел­с­т­вото между нашите два народа.

Надяваме се, че няма да допус­нете грешка, удов­лет­ворявайки мол­бата на политик, бил той и пред­седател на Народ­ното съб­рание в момента, чиято пар­тия е сред яст­ребите, определила Русия като „основна зап­лаха” за Бъл­гария”, завър­ш­ват своята позиция антифашис­тите.