Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът след КСНС: Не постигнахме съгласие за ролята и функциите на новия антикорупционен орган

Президентът след КСНС: Не постигнахме съгласие за ролята и функциите на новия антикорупционен орган

Съветът не успя да пос­тигне съг­ласие относно ролята и фун­к­циите на бъдещия антикоруп­ционен орган. Това заяви президен­тът Румен Радев след края на отложеното преди дни заседание на КСНС по темата за борба с коруп­цията. “Необ­ходим е независим антикоруп­ционен орган. Коруп­цията не може да бъде преборена само с превен­ция и имущес­т­вени мерки. Сега въп­росът е в ръцете на бъл­гар­с­кия пар­ламент и пред­с­тои да видим колко тех­ните решения ще отчетат пос­тиг­натото на днеш­ното заседание и очак­ванията на хората“, заяви дър­жав­ният глава. Той изрази надежда, че решенията на този съвет ще бъдат взети под внимание. “Силно се надявам, че бъл­гар­с­кият пар­ламент ще под­ходи към бор­бата с коруп­цията, осъз­навайки мащабите на този проб­лем, а не конюн­к­турно и с оглед на лич­ните интереси“, добави Радев. Той под­черта, че целта на нас­тоящия КСНС е да търси съг­ласие около ефек­тивни дейс­т­вия за борба с коруп­цията. „Резул­татите са ниски поради несъвър­шен­с­т­вото на законодател­с­т­вото“, отбеляза президен­тът. Радев посочи, че е пос­тиг­нато съг­ласие за основ­ните насоки в работата на дър­жав­ните инс­титуции в бор­бата с коруп­цията: прилагане на ком­п­лек­сен под­ход, който да се кон­цен­т­рира върху прилагането на наказател­ната отговор­ност; ефек­тивни инс­титуции и механизми за превен­ция и противодейс­т­вие на коруп­цион­ните прак­тики; независимост на органите, които проверяват за коруп­ция, от раз­с­лед­ваните корум­пираните лица. Радев заяви, че трябва да се приемат промени в НК относно коруп­цион­ните прес­тъп­ления, за да се обх­ванат проявите на коруп­ция не само в пуб­лич­ния, но и час­т­ния сек­тор. „Новият закон да рег­ламен­тира всеоб­х­ватни мерки в превен­цията и отнемането на имущес­тво, нат­рупано по незаконен начин“, каза той. 

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие