Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Повече от 2 милиона българи познават шуробаджанащината

Повече от 2 милиона българи познават шуробаджанащината

Повече от 2 милиона българи познават шуробаджанащината

41% от бъл­гарите отговарят с “да“ на въп­рос дали знаят за кон­к­ретен случай на уреж­дане на “свои хора“ от страна на властта в своята община. 56 % отговарят отрицателно на този въп­рос, показва проуч­ване на “Галъп интер­нешънъл“, проведено на 12 и 13 октом­ври сред 800 души. Сон­дажът е пред­с­тавителен за пъл­нолет­ното население на Бъл­гария. Изпол­з­ваната методика е телефонно интервю в панел, стратифициран по раз­лични демог­раф­ски приз­наци за пос­тигане на национална пред­с­тавител­ност, уточ­няват авторите на проуч­ването. Тези 41 % се рав­няват на около и над 2,2 милиона души. При подобно запит­ване не може да се очаква иск­реност и това означава, че чис­лото вероятно е по-високо, предуп­реж­дават социолозите. Случаите на шуроба­джанащина, нап­режението между политици и жур­налисти от пос­лед­ните дни завър­шва с очевидно общес­т­вено порицание за политиците. Скан­далите напос­ледък са пос­тавили под­к­репата за властта пред изпитание, обоб­щават от аген­цията. Процен­тът на хора, които знаят за случаи на шуроба­джанащина не се раз­личава в раз­лич­ните населени места. Сим­патизан­тите на ГЕРБ споделят за случаи на шуроба­джанащина в по-малка степен. Вероятно това е естес­т­веният им защитен реф­лекс като привър­женици на управ­ляващата пар­тия. В хас­ков­с­кия казус, при който пар­тия ГЕРБ оттегли доверието си от кмета Добри Беливанов, 45 % от запитаните вяр­ват на Елена Йон­чева, а 17 % — на Делян Доб­рев. 8 % от хората не вяр­ват на нито един от двамата. Останалите анкетирани не са запоз­нати или не могат да отговорят. Според социолозите това говори, че масовото убеж­дение е, че подобни казуси са нав­сякъде в страната и се приемат дори автоматично. Припом­няме, според Йон­чева в Хас­ково има схема, която цели тър­говия с общес­т­вен ресурс. Относно казуса Делян Доб­рев, 66 % от запитаните смятат, че остав­ката на един депутат е негова воля. Относно случая с Делян Доб­рев от социологичес­ката аген­ция пос­тавиха два въп­роса: “Остав­ката на депутат е лична негова воля и не бива изобщо да се под­лага на гласуване“ и “Пар­тията може да задържи един депутат в пар­ламента, въп­реки че той иска да напусне“. Само привър­жениците на ГЕРБ кон­т­рас­тират — там дяловете дали една оставка трябва или не трябва да се гласува са 50/50.

Около 69 % от запитаните одоб­ряват остав­ката на Антон Тодоров, включително и сред сим­патизан­тите на ГЕРБ. В дебата на Валери Симеонов с жур­налис­тите 62 % от запитаните пък са на страната на жур­налис­тите, а 18 % са на страната на Симеонов. Поводът е ултиматума на вицеп­ремиера към медиите. 5 % от хората не избират нито едната от двете опции. 56 % смятат, че и Валери Симеонов трябва да подаде оставка, а 35 % са на противополож­ното мнение. Сред против­ниците на остав­ката личат привър­жениците на управ­ляващите, смятат от аген­цията.

Според социолозите, и двете пар­тии от управ­ляващата коалиция, са изп­равени пред риск от спад на доверието. Очаква се в след­ващите месеци ще стане ясно дали той е само ситуативен.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие