Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Промени в процесуалния кодекс защитават малките длъжници

Промени в процесуалния кодекс защитават малките длъжници

Промени в процесуалния кодекс защитават малките длъжници

Текстовете в проектозакона са едни от смислените неща, които това НС прави, заяви социалистът Крум Зарков

Целта на промените в Граж­дан­с­кия процесуален кодекс (ГПК) не е мал­ките дъл­гове да не бъдат събирани и длъж­ниците да се чув­с­т­ват без­наказано, а да се събират, но по справед­лив начин, обясни омбуд­с­манът Мая Манолова в пар­ламента. Шест цели съм пос­тавила от името на граж­даните с приемането на промените в ГПК, заяви още Манолова. Пър­вата цел е граж­дани да не бъдат съдени вече без да знаят, да не научаваш от призов­ката в пощен­с­ката кутия, че вече си осъден. Втората цел е да има съраз­мер­ност между изпъл­нител­ната принуда и раз­мера на дълга, да не се случва за 100 лв. да ти блокират всички бан­кови сметки, трудовото въз­наг­раж­дение, жилището, земедел­с­ките земи. Третата цел е да можеш да оспор­ваш оцен­ката на нед­вижимия имот, който се изнася на пуб­лична продан, защото сега имоти се продават за жълти стотинки. Чет­вър­тата — е да можеш да платиш в рам­ките на съдеб­ния процес, така че изобщо да не стигаш до час­тен съдебен изпъл­нител. Петата цел е да се редуцират так­сите на час­т­ните съдебни изпъл­нители, така че за 100 лв. да не плащаш 1100 лв. Шес­тата цел е граж­данин да може да оспори случаите, в които смята, че кредит в банка не е пред­с­рочно изис­куем, че раз­мерът на дълга не е правилно определен или че не са така лих­вите, посочи Манолова. Тези шест теми са най-важни в жал­бите на бъл­гар­с­ките граж­дани и ако промените бъдат нап­равени, това ще даде глътка въз­дух на бъл­гарите, комен­тира тя.

Пър­воначал­ната инициатива за промените в закона него е на общес­т­вения защит­ник Мая Манолова, която сезира всички пар­ламен­тарни групи с теж­кия наболял въп­рос за правомощията на час­т­ните съдебни изпъл­нители, припомни социалис­тът Крум Зар­ков. Той обясни по рано през деня по БНТ, че този законоп­роект опитва да запази баланса и легитим­ния интерес както на този, на когото му се дължи, така и на т.нар. малки длъж­ници — тези, които заради няколко десетки лева се оказ­ват в една непоносима спирала на дъл­гове. От БСП бихме пос­тавили акцента върху бан­ките — бан­ките като кредитор, които по този ред вадят бързо изпъл­нителни листа, тъй като те са по-силният субект в това взаимоот­ношение, от друга страна са много важен кредитор и трябва да бъдат взети пред­вид интересите и на бан­ковата сис­тема. Осигурили сме доста по-големи защити в изпъл­нител­ното произ­вод­с­тво, така че този, срещу когото е издадена заповедта за изпъл­нение, да може да се защити много по-адекватно, включително срещу дейс­т­вията на час­т­ните съдебни изпъл­нители в по-следващ етап, обясни още той.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие