Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 156, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата отказа да съди Елена Йончева, не е издала държавна тайна

Прокуратурата отказа да съди Елена Йончева, не е издала държавна тайна

Прокуратурата отказа да съди Елена Йончева, не е издала държавна тайна

Информацията е публично достъпна, заявяват след проверки от държавното обвинение

Софийска град­ска прокуратура отказа да образува досъдебно произ­вод­с­тво по сиг­нал на Валери Симеонов срещу Елена Йон­чева за издаване на дър­жавна тайна, съоб­щиха от прес­цен­търа на Прокуратура на Репуб­лика Бъл­гария, цитиран от Аген­ция КРОСС. Инфор­мацията, изнесена от Елена Йон­чева, по съдър­жанието си не би могло да се определи като дър­жавна тайна, поради което тя не е извър­шила прес­тъп­ление по чл. 357 НК (раз­г­ласяване на дър­жавна тайна) и чл.284 НК (съоб­щаване на поверена инфор­мация във вреда на дър­жавата)“, гласи съоб­щението на прокуратурата. СГП бе сезирана от замес­т­ник министър-председателя по икономичес­ката и демог­раф­с­ката политика Валери Симеонов, с твър­дения, че на 2 юни 2017 г., по време на учас­тие в предаване на Би Ти Ви, народ­ният пред­с­тавител Елена Йон­чева, раз­п­рос­т­ранява инфор­мация и снимки на инженерно въз­п­репят­с­т­ващо съоръжение (ИВС) по българо-турската граница, с което неп­равомерно била изнесла факти и обс­тоятел­с­тва, които пос­тавяли под риск национал­ната сигур­ност на страната и давали насока на имиг­ран­т­с­кия поток. Според подателя на сиг­нала на 7 юни 2017 г., при свое учас­тие в предаване по „Нова телевизия“, Йон­чева пос­тавяла акцент върху обс­тоятел­с­т­вото, че по-голямата част от ИВС в Област Хас­ково е едноредова. Симеонов определя дейс­т­вията й като неп­равомерно раз­п­рос­т­ранено, некорек­тно и неот­говарящо на дейс­т­вител­ното правно и фак­тическо положение. СГП е въз­ложила извър­ш­ване на проверка на ДАНС за това нарушени ли са раз­поред­бите на бъл­гар­с­кото законодател­с­тво с раз­п­рос­т­раняването на инфор­мация, която е поверена или дос­тъпна по служба и от която могат да пос­лед­ват значителни вреди за дър­жавата, в т.ч. риск за национал­ната сигур­ност на страната. След анализ на съб­раните данни, СГП е установила, че Елена Йон­чева не е извър­шила прес­тъп­ление от общ харак­тер. Инфор­мацията е пуб­лично дос­тъпна и почива на отговора на служеб­ния минис­тър на вът­реш­ните работи Пламен Узунов при проведено на 3 май 2017 г. — заседание на НС. Инфор­мацията за ИВС и прилежаща инф­рас­т­рук­тура по българо-турската граница не пред­с­тав­лява класифицирана инфор­мация. Не е класифицирана и инфор­мацията относно проек­тирането, заготов­ката на материалите и пос­лед­ващото изг­раж­дане на аналогично ИВС от Бъл­гар­с­ката армия през 2014 г.

България

Икономика

Култура

Шедьоврите на Енио Мориконе ще звучат в Плевен

Шедьоврите на Енио Мориконе ще звучат в Плевен

Кон­церт ще бъде в почит на изкус­т­вото на големия италиан­ски ком­позитор на 26 сеп­тем­ври в читалище „Съг­ласие 1869“. В прог­рамата ще гос­тува С…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Саудитски принц инвестира в „Газпром“ и „Лукойл“

Саудитски принц инвестира в „Газпром“ и „Лукойл“

На „Уолстрийт“ пак търгуват с руски дългови книжа

Инвес­тицион­ната ком­пания на саудит­с­кия принц Ал-Уалид бин Талал Kingdom Holding инвес­тира п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие