Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 273, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистът Момчил Неков защити българското земеделие в Брюксел

Социалистът Момчил Неков защити българското земеделие в Брюксел

Социалистът Момчил Неков защити българското земеделие в Брюксел

Секторите овцевъдство и козевъдство имат нужда от подкрепа и от гаранции, обяви евродепутатът от БСП Момчил Неков

Кол­кото и да не звучи това прив­лекателно за Европейс­ката комисия, сек­торите овцевъд­с­тво и козевъд­с­тво имат нужда от под­к­репа и от гаран­ции.“ Това заяви бъл­гар­с­кият евродепутат Мом­чил Неков по време на дис­кусия в понедел­ник вечерта в Комисията по земеделие в Европейс­кия пар­ламент. „Нелоял­ните тър­гов­ски прак­тики като нап­ример забавяне на плащанията и под­биване на цената задушават двата сек­тора. Без редовни и нав­ременни плащания, стопаните не могат да извър­ш­ват необ­ходимите пос­лед­ващи дейс­т­вия, с което пък реин­вес­тирането в сек­тора се прекъсва. Оттам сек­торът става икономически рис­ков и неп­рив­лекателен у нас“ комен­тира още Неков.

Проб­лемът с намирането на работна ръка в сек­тор овцевъд­с­тво и козевъд­с­тво е много остър и пов­семес­тен в Европа. Сред­ната въз­раст на хората в бранша е 60 години. Той е и под засил­ващ се натиск от внос от трети страни като Авс­т­ралия и Нова Зелан­дия. Миналата сед­мица земедел­с­ката комисия на Европейс­кия пар­ламент прие текст, пред­ложен от Мом­чил Неков, Еврокомисията да изк­лючи чув­с­т­вител­ните отрасли, как­вито са овцевъд­с­т­вото и козевъд­с­т­вото, от преговор­ния пакет. Двете дър­жави от Тихоокеан­с­кия регион са световни лидери в произ­вод­с­т­вото на овче мляко и месо. Опасенията на европейс­ките произ­водители произ­лизат от факта, че пред тях има по-високи стан­дарти за хуманно отношение и опаз­ване на окол­ната среда за раз­лика от фер­мерите в Авс­т­ралия и Нова Зелан­дия.  Поради тази причина сек­торът смята, че отварянето на Един­ния европейски пазар за без­митен внос ще бъде пагубно за и без това чув­с­т­вител­ните отрасли.

Мом­чил Неков обърна внимание на въз­мож­нос­тите за даване на повече видимост на продук­тите на двата сек­тора чрез европейс­ките схеми за качес­тво. „Те и по-конкретно схемите за геог­раф­с­ките означения, дават въз­мож­ност за защита на продукти– като нап­ример месо от шумен­с­ката мед­ночер­вена или западно-старопланинската породи овце или зеленото сирене от Черни Вит, което също се прави от мляко на мес­тна порода. Европейс­кото законодател­с­тво дава въз­мож­ност за изпол­з­ване и на тер­мин за качес­тво „планин­ски продукт“. Чрез него мляко и месо от животни, отг­леж­дани в планин­с­ките региони, могат да получат повече видимост“ комен­тира още бъл­гар­с­кият евродепутат. Мом­чил Неков стар­тира екс­пер­тна работна група „планин­ски продукт“ преди няколко сед­мици в София с цел раз­работ­ване на пред­ложение за въвеж­дане на тер­мин за качес­тво „планин­ски продукт“ в бъл­гар­с­кото законодател­с­тво.

България

Икономика

Култура

Защо “Мечо Пух“ направи нещастен автора си и го раздели със сина му

Защо “Мечо Пух“ направи нещастен автора си и го раздели със сина му

140 години от рождението на световноизвестния писател Алън Александър Милн

“На този свят има два вида хора — едните харес­ват Мечо Пух, другит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новият треньор на Лудогорец подмладява отбора

Анте Шимунджа пусна в първата контрола седем футболисти до 23 години

Новият треньор на Лудогорец Анте Шимун­джа взе смело решение още в пър­вия…

Прочети още:

Loading...

Свят

СЗО: Пандемията не е приключила, рекорден ръст на новозаразените в Европа

СЗО: Пандемията не е приключила, рекорден ръст на новозаразените в Европа

Гърция продължава Covid мерките още една седмица

Ръководителят на Светов­ната здравна организация Тед­рос Аданом Геб­рейесус предуп­реди световни…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните в по-бедните държави от ЦИЕ са поскъпнали значително, а в България- най-много

Храните в по-бедните държави от ЦИЕ са поскъпнали значително, а в България- най-много

Докато в рамките на ЕС Евростат отчете увеличение с 2,9% на храни и напитки за ноември, в България поскъпването е с 6,8 на сто

Правител­с­т­вата…

Прочети още:

Loading...