Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 23, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Свидетелството за съдимост отива в историята

Свидетелството за съдимост отива в историята

Правител­с­т­вото одобри проект на Закон за допъл­нение на Закона за ограничаване на админис­т­ратив­ното регулиране и админис­т­ратив­ния кон­т­рол върху стопан­с­ката дей­ност. С него се пред­лага изменение на 68 закона, в които се съдържа изис­к­ването за пред­с­тавяне на свидетел­с­тво за съдимост пред админис­т­рацията. Целта е да се установи прин­ципът на служебно събиране на инфор­мация относно съдеб­ния статус на физичес­ките лица.

Свидетел­с­т­вото за съдимост е един от най-често срещаните удос­товерителни документи, които се изис­к­ват от граж­даните в рам­ките на админис­т­ративни произ­вод­с­тва, въп­реки че дан­ните са налични в друга админис­т­рация. С пред­лаганите промени ще се пос­тигне значително намаляване на админис­т­ратив­ната тежест както от гледна точка на време, така и от гледна точка на раз­ходи за граж­даните във връзка с получаването на услугата.

Пред­ложението е в изпъл­нение на един от основ­ните приоритети, изведен в Прог­рамата за управ­ление на правител­с­т­вото на Репуб­лика Бъл­гария за периода 20172020 г. — намаляване на админис­т­ратив­ната тежест за биз­неса и за граж­даните.

 

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие