Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) МЗ отхвърли възможността Спешна помощ да остане без комуникация

МЗ отхвърли възможността Спешна помощ да остане без комуникация

МЗ отхвърли възможността Спешна помощ да остане без комуникация

„Консорциум електронно здравеопазване“ ще продължи да поддържа системите до избор на нов изпълнител

Не е имало и няма риск Спешна помощ да остане без комуникационна свър­заност. От ведом­с­т­вото раз­п­рос­т­раниха инфор­мация, цитирани от БГНЕС, че в петък в МЗ е пос­тъпило писмо от ДЗЗД „Кон­сор­циум елек­т­ронно здравеопаз­ване“, с което фирмата-изпълнител на услугата по осигуряване на комуникационна свър­заност и под­дръжка на информационно-комуникационните сис­теми на Спешна помощ до 22.07. инфор­мира здравно минис­тер­с­тво, че ще продължи да под­държа сис­темите до избор на нов изпъл­нител. Като мотив е посочена „високата социална значимост на Спешна помощ“, уточ­ниха от здрав­ното минис­тер­с­тво. Припом­няме ви, че още в чет­вър­тък, 10 август, заместник-министър Мирос­лав Нен­ков инфор­мира общес­т­веността за евен­туал­ното преус­тановяване под­дръж­ката на комуникацион­ната свър­заност. Д-р Нен­ков обясни, че при хипотетично прекъс­ване на под­дръж­ката няма да има забавяне на линейки, проб­леми при предаването на адреси или какъвто и да е риск за здравето и живота на пациен­тите, тъй като МЗ раз­полага със соб­с­т­вена паралелна сис­тема за свър­заност. Във всички ЦСМП са налични и фун­к­ционират архивиращи сис­теми за приети и отработени сиг­нали. „Категоричен съм, че сът­ресения няма да има — на прак­тика до под­пис­ването на нов договор ще вър­нем стария режим, по който екипите са работили до 2009 г.“, посочи Нен­ков пред жур­налисти. Повод за реак­цията на зам.-министъра беше писмо от фир­мата, в което ултимативно се предуп­реж­дава за спиране на дей­нос­тите по под­дръжка, считано от 14 август. В резюме: договорът между МЗ и ДЗЗД „Кон­сор­циум елек­т­ронно здравеопаз­ване“ е изтекъл на 22.07.2017г., а МЗ е прис­тъпило към един­с­т­вената законова процедура — обявяване на нова общес­т­вена поръчка по реда на ЗОП. Два месеца ще текат процедурите по общес­т­вената поръчка, като заложената пределна стой­ност е с 1 млн. лв. по-ниска от досегаш­ната.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...