Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: В „Полимери” властта допусна източване на бюджета с 15 милиона лева

Социалист: В „Полимери” властта допусна източване на бюджета с 15 милиона лева

Социалист: В „Полимери” властта допусна източване на бюджета с 15 милиона лева

Не може да заменяме бър­зината срещу закон­ността, законосъоб­раз­ността срещу хипотетични инвес­тиции”. Това заяви пред БНТ народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Атанас Кос­тадинов по повод въз­мож­ността чрез Закона за окол­ната среда да се обжалва само на една инс­тан­ция, съоб­щиха от прес­цен­търа пар­тията. По думите му идеята на левицата е да се даде бърза писта за инвес­тиционни проекти, но на 2 инс­тан­ции с по мак­симум 3 месеца, общо 6.

Когато се въвежда едноин­с­тан­ционно произ­вод­с­тво се ограничава кон­т­ролът върху съдеб­ните решения и решенията на органа, който ги е издал. За въп­роси от огромен пуб­личен интерес това е недопус­тимо”, под­черта Кос­тадинов. „Прин­ципът на устой­чивото раз­витие, който провеж­даме, не ни поз­воляват политически да под­к­репим премах­ване на двуин­с­тан­цион­ното произ­вод­с­тво”, комен­тира депутатът.

Кос­тадинов заяви, че с пред­ложенията си БСП казва на инвес­титорите и общините: „Под­к­репяме бърза писта и не желаем никой да изпол­зва бъл­гар­с­кото законодател­с­тво за спиране на проекти, особено стратегически. Никога няма да отс­тъпим от двуин­с­тан­цион­ното произ­вод­с­тво“.

По случая с „Полимери” – Девня Кос­тадинов каза: „Зададох въп­рос на финан­совия минис­тър относно „Полимери” – Девня. На него обаче не получих надеж­ден отговор, но получих съвет да се обърна към прокуратурата и аз реших да се въз­пол­з­вам”. Той обясни, че се касае за източ­ване на дър­жав­ния бюджет с около 15 млн. лв., след­с­т­вие на решение на Минис­тер­ски съвет за утилизацията и обез­в­реж­дането на опасен отпадък на бив­шата площадка на “Полимери“ Девня. Кос­тадинов има инфор­мация, че това може да бъде извър­шено с 4 млн. лв. През 2015 г. облас­т­ният управител е отп­равил запит­ване на чуж­дес­т­ранни фирми за цената, на която може да се извърши утилизацията и обез­в­реж­дането и в отговора става ясно, че с тран­с­пор­т­ните раз­ходи цената е около 700 евро на тон. „Общес­т­вената поръчка, която е спечелена през 2017 г. и в след­с­т­вие е под­писан договор, КЗК обявява за незаконосъоб­разна, а облас­т­ният управител е глобен с 65 хил. лв. Поръч­ката е била на стой­ност 2700 евро на тон”, под­черта Атанас Кос­тадинов. 

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие