Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) МОН няма да скъсява лятната ваканция на учениците

МОН няма да скъсява лятната ваканция на учениците

МОН няма да скъсява лятната ваканция на учениците

От минис­тер­с­т­вото се отказаха от идеята заради „климатизацията”, учеб­ната година ще започва на 15-ти сеп­тем­ври,

Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката се отказа от идеята децата да учат през юли. Учеб­ната година ще започва на 15-ти сеп­тем­ври, така както е записано в Закона за училищ­ното и предучилищ­ното образование, това стана ясно по време на прес­кон­ферен­ция в прос­вет­ното минис­тер­с­тво.

Минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев заяви, че приема аргумента, че в училищата няма климатизация.

Пър­воначал­ният проект на МОН пред­виж­даше от след­ващата учебна година гим­назис­тите от VIII до XI клас да учат до 6 юли. Досега най-късно завър­ш­ващите прик­люч­ваха на 30 юни.

Така новият график пред­вижда още дванадесеток­лас­ниците да завър­ш­ват на 16 май, учениците от първи до чет­върти клас включително — на 7 юни, тези от V до VII — на 22 юни.

След бур­ните негативни реак­ции прос­вет­ното минис­тер­с­тво се отказа от идеята и така учеб­ната година няма да се удъл­жава през юли.

“Вероятно пос­лед­ните, които прик­люч­ват учеб­ната година по график, гим­назисти ще свър­ш­ват на 30-ти юни“, комен­тира минис­тър Въл­чев, цитиран от Нюз.бг.

На прес­кон­ферен­цията стана ясно, че отказът от идеята за удъл­жаване на учеб­ната година през юли ще е за сметка на меж­дус­роч­ните, пролет­ните и колед­ните вакан­ции, които по пър­воначал­ния проект на минис­тер­с­т­вото за графика на вакан­циите тряб­ваше да са по-дълги.

КАРЕ:

Учители: По-кратката вакан­ция не е за нашия климат

Според учителите, удъл­жаването до 6 юли е неудачно, защото училищата не са пригодени за високи тем­ператури 3038оС, харак­терни за началото на месец юли, уверяват в дек­ларация от Син­дикална сек­ция в Спор­тно училище към “СРС Под­к­репа“ град Велико Тър­ново, инфор­мират от син­дикат “Образование“. В стая с 30 ученика става трудно провеж­дането на учебни часове. По-добър вариант е започ­ването на учеб­ната година от 1-ви сеп­тем­ври, защото тем­пературите са по-приемливи за учебен процес, уверяват от бран­шовата организация.

Повечето учители имат хипер­тония, пишат в дек­ларацията от син­дикал­ната организация и приз­нават, че пред­ложения нов график за училищ­ните занимания, е неп­рием­лив, приз­нават от син­дикал­ната организация.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие