Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Боршош нахално отказа да се яви на изслушване в парламента за НДК-гейт

Боршош нахално отказа да се яви на изслушване в парламента за НДК-гейт

Без­п­рецеден­тно! Бив­шият шеф на НДК Мирос­лав Бор­шош отказа да се яви пред депутатите от пар­ламен­тар­ната анкетна комисия, която раз­с­ледва как е извър­ш­ван ремон­тът на двореца. Уличеният в съм­нителни прак­тики бивш дирек­тор на НДК обяви решението си във Фейс­бук. В становището се казва: “Заседанието тряб­ваше да се със­тои утре, но беше премес­тено за днес (вчера – бел. ред.), за да може док­ладът от работата на комисията да бъде готов на след­ващия ден– 25.07 втор­ник — което е невъз­можно и несериозно заради обема от инфор­мация и документи;

- Някои от членовете на комисията си поз­волиха пред­намерени и крайни изказ­вания много преди аз да бъда изс­лушан в комисията;

- Смятам, че решенията, взети в такива кратки срокове и в условията на медиен натиск, не могат да бъдат без­п­рис­т­рас­тни и обек­тивни.

В този смисъл, имам основателни съм­нения относно доб­росъвес­т­ната работа и зак­лючения на комисията, както и относно неп­редубедеността на някои от ней­ните членове. В периода, в който комисията заседаваше, нас­тъпиха същес­т­вени промени в обс­тоятел­с­т­вата — прокуратурата пов­дигна обвинение.

Въп­реки това от уважение към бъл­гар­с­ките инс­титуции и в час­т­ност бъл­гар­с­кия пар­ламент предос­тавям пис­мено своите аргументи по разис­к­ваните в комисията въп­роси“, пише Бор­шош в социал­ната мрежа.

Мирос­лав Бор­шош върти на пръста си вицеп­ремиери и премиери, не зачита пар­ламента, какво повече да кажа — скан­дално е”. Това каза народ­ният пред­с­тавител от БСП Румен Гечев по време на заседание на Времен­ната пар­ламен­тарна комисия, която установява как са раз­ход­вани сред­с­т­вата в НДК, предаде „Фокус“. „Управ­ляващите крият г-н Бор­шош, това е зак­лючението“, заяви той. „Г-н Бор­шош има дър­жавни пари да се появява по бил­бор­дове в цяла Бъл­гария, но не идва в пар­ламента, за да каже истината“, посочи Румен Гечев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие