Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Аферата „КТБ“ официално влезе в спецсъда

Аферата „КТБ“ официално влезе в спецсъда

Аферата „КТБ“ официално влезе в спецсъда

По делото са привлечени като обвиняеми 18 лица, събрания доказателствен материал надхвърля 1360 тома

В чет­вър­тък специализираната прокуратура внесе обвинителен акт по досъдеб­ното произ­вод­с­тво „КТБ“, съоб­щиха от прес­цен­търа на Прокуратура на Репуб­лика Бъл­гария. Обвинител­ният акт във всич­ките му копия е над 210 000 страници. По делото са прив­лечени като обвиняеми 18 лица, като окон­чателни и прецизни обвинения, описани в над 5000 страници, са предявени на всяко от обвинените лица. Раз­питани са повече от 400 свидетели. Изгот­вени са над 90 екс­пер­тизи от 27 вещи лица. Обемът на съб­рания доказател­с­т­вен материал, заедно с вещес­т­вените доказател­с­тва и приложенията, над­х­върля 1360 тома. На съд са предадени: Цветан Василев, Снежанка Велева — Стефанова, Мар­гарита Голева, Алек­сан­дър Пан­талеев, Красимир Хаджидинев, Георги Хрис­тов, Мария Димова, Борис­лава Тренева — Кючукова, Мар­гарита Пет­рова, Елка Стой­кова, Елена Инджева, Ран­гел Стой­чев, Свет­лана Геор­гиева, Илиан Зафиров, Георги Зяп­ков, Цветан Гунев, Румен Симеонов И Славияна Данаилова — Велева. От обвинител­ния акт стана ясно, че раз­с­лед­ването на КТБ се е раз­делило на 25 отделни раз­с­лед­вания и това е пър­вото, което стига до съда. Става дума за дела за пране на пари, длъж­нос­тни прес­тъп­ления и “финан­сиране“ на политици, жур­налисти, спор­тисти, актьори и др. В официал­ното съоб­щение на дър­жав­ното обвинение се казва още, че с раз­решение на наб­людаващите прокурори се пуб­ликува “ОБЩ ПОГ­ЛЕД ВЪРХУМОДЕЛЪТ КТБ“. В тек­ста от 155 страници е записано: “Моделът КТБ“ пред­с­тав­лява в житейски смисъл най-голямата стопан­ска и общес­т­вена „финан­сова измама“, случ­вала се в новата ни бъл­гар­ска история (измерима с проценти от БВП). По своята същ­ност този модел пред­с­тав­лява функционално-структуриран тех­нологичен механизъм на социални и контролно-управленски взаимоот­ношения, чрез които група лица, под ръковод­с­т­вото на обвиняемия Цветан Василев, успяват да прис­воят общес­т­вените сред­с­тва, прив­лечени и поверени им за стопанис­ване в “КТБАД.“ От прокуратурата опис­ват “същ­ността, зараж­дането и фор­мирането на модела, лицата, осъщес­т­вили и под­помог­нали фун­к­ционирането му и щетите, нас­тъпили като резул­тат от дейс­т­вията им“. В документа е посочено, че след анализ на доказател­с­т­вата са установени множес­тво финан­сови операции, сделки с имущес­тво и прик­риване на произ­хода на такова, за което се знае или пред­полага, че е придобито чрез прес­тъп­ленията, пред­мет на делото. Те са довър­шени към момента на пос­тъп­ване на парич­ните сред­с­тва с произ­ход КТБ в смет­ките на съот­вет­ните дружес­тва — фор­мални кредитополучатели, кон­т­ролирани от Василев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие