Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 156, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Година платен отпуск за учителите, искат синдикати

Година платен отпуск за учителите, искат синдикати

Година платен отпуск за учителите, искат синдикати

Той да се дава за професионална квалификация на всеки четири години, настояват от КТ „Подкрепа”

Учителите да имат право на 12 месеца платен отпуск за професионална квалификация на всеки четири години, пред­лагат от син­дикат “Образование“ към КТ „Под­к­репа”.

Дър­жав­ните образователни стан­дарти в Закона за предучилищ­ното и училищ­ното образование да не се приемат от МС и от пар­ламента, пред­лагат от син­дикат “Образование“. До медиите те изп­ратиха своето становище по повод Законоп­роекта за изменение и допъл­нение на Закона за предучилищ­ното и училищ­ното образование.

Мотивът им да не искат намесата на изпъл­нител­ната и законодател­ната власт в утвър­ж­даване на тези стан­дарти е, че така процедурите и рефор­мата ще се забавят.

От бран­шовата организация нас­тояват за няколко ключови промени в образовател­ния закон. Сред тях е искатено от 2019 г. МОН да утвър­ж­дава един проект за учеб­ник по отделен пред­мет за без­п­лат­ните учеб­ници, които се финан­сират със сред­с­тва от дър­жав­ния бюджет.

Сред пред­ложенията им са да се осигури време и финан­сов ресурс за квалификация на педагогичес­ките специалисти. Това да стане с отделяне на 2% от общия бюджет за квалификации, договорени в Колек­тив­ния трудов договор (КТД) и 96 академични часа, прирав­нени към 6 квалификационни кредита за атес­тационен период от 4 години за обез­печаване на добра квалификационна политика.

Педагогичес­ките специалисти да имат едногодишен платен отпуск, при изработени 4 години. Това време да се изпол­зва за квалификация и въз­с­тановяване на педагогичес­ките специалисти.

Финан­совите сред­с­тва, гаран­тиращи приоритета образование, трябва да бъдат осигурени от дър­жавата, ясни са от син­диката. Те нас­тояват в Закона да бъде записано: “Сред­с­т­вата от дър­жав­ния бюджет за финан­сиране на дей­ности в сис­темата на предучилищ­ното и училищ­ното образование се планират ежегодно в раз­мер не по-нисък от 6% от БВП“. Дос­тигането да стане поетапно до 2020 г.

България

Икономика

Култура

Шедьоврите на Енио Мориконе ще звучат в Плевен

Шедьоврите на Енио Мориконе ще звучат в Плевен

Кон­церт ще бъде в почит на изкус­т­вото на големия италиан­ски ком­позитор на 26 сеп­тем­ври в читалище „Съг­ласие 1869“. В прог­рамата ще гос­тува С…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Саудитски принц инвестира в „Газпром“ и „Лукойл“

Саудитски принц инвестира в „Газпром“ и „Лукойл“

На „Уолстрийт“ пак търгуват с руски дългови книжа

Инвес­тицион­ната ком­пания на саудит­с­кия принц Ал-Уалид бин Талал Kingdom Holding инвес­тира п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие