Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП против отпадане на ветото за земята и клас прослужено време

БСП против отпадане на ветото за земята и клас прослужено време

БСП е против отпадането на ограниченията за закупуване на земедел­ска земя от чуж­денци, стана ясно по време на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията. Лидерът на социалис­тите Кор­нелия Нинова бе категорична, че земята е национално богат­с­тво за Бъл­гария и обърна специално внимание, че земедел­с­ката земя трябва да бъде изпол­з­вана един­с­т­вено за произ­вод­с­тво на сел­с­кос­топан­ска продук­ция. „Пред­ложението, което се прави, не гаран­тира нито в чии ръце ще попадне тази земя, нито, че тя ще бъде изпол­з­вана за произ­вод­с­тво, как­вото е пред­наз­начението й. Бъл­гария трябва да защити национал­ния си интерес, защото бъл­гар­с­ката земедел­ска земя е най-евтината в ЕС“, припомни лидерът на БСП. Нинова даде и пример защо би имало интерес към нашата земедел­ска земя. „Въп­реки че е най-евтина, за бъл­гар­с­ката земедел­ска земя се получават европейски суб­сидии на декар площ. Така че, идва граж­данин на друга дър­жава, купува наша земедел­ска земя, без да е задъл­жен да произ­вежда върху нея, дек­ларира я и получава суб­сидия за тази земя. По този начин неговият интерес е защитен, но този на Бъл­гария — да се запази земята като национално богат­с­тво и на нея да се произ­вежда, не е“, добави тя. По думите на Нинова има редица европейски дър­жави, които имат своите ограничителни мерки и процедури, въп­реки изис­к­ванията на ЕС, като Полша, Унгария, Словакия, Словения и др. В тази връзка от ПГ на БСП ще поис­кат среща с пред­с­тавителите на другите пар­ламен­тарни групи, на която да бъде пос­тиг­нато национално съг­ласие в името на запаз­ването на бъл­гар­с­ката земедел­ска земя. Социалис­тите вече са готови с две пред­ложения — правител­с­т­вото да поиска отлагане на въп­роса, всички бъл­гар­ски евродепутати, заедно с колегите си от други дър­жави с ограничения, да се обединят, предиз­вик­вайки обсъж­дане на проб­лема в ЕП, а в краен случай Бъл­гария да влезе в съдебен спор по темата и да защити интересите си. По думите на Нинова екс­пер­тите смятат, че не е изк­лючено дори делото да бъде спечелено, но ако все пак то бъде загубено, е по добре да се плащат глоби, откол­кото да се загърби национал­ният интерес на Бъл­гария. Кор­нелия Нинова добави и че е поис­кала среща с президента Радев, на която ще бъде обсъдена тази тема, както и редица други. Лидерът на БСП комен­тира и отпадането на клас прос­лужено време, като по думите й социалис­тите са категорично против, защото това ще се отрази негативно на зап­латите на хората. Тя обаче добави, че трябва да се намери механизъм за стимулиране на младите специалисти. Очаква се след­ващата сед­мица БСП да проведе срещи с ръковод­с­т­вата на двата син­диката. Нинова призова също така ГЕРБ да кажат своята позиция по пред­ложението за отпадане на клас прос­лужено време.

Иван Гай­даров

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие