Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова ще говори за предизвикателствата пред съвременните лидери в Ню Йорк

Корнелия Нинова ще говори за предизвикателствата пред съвременните лидери в Ню Йорк

Корнелия Нинова ще говори за предизвикателствата пред съвременните лидери в Ню Йорк

Заседанието на Социалис­тичес­кия интер­национал започна със среща на президиума в Ню Йорк. В него учас­тие взе пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова, която е и вицеп­резидент на светов­ната организация. Основ­ните теми на срещата днес бяха бор­бата с бед­ността, защитата на човеш­ките права, мяс­тото на жените и равен­с­т­вото на половете. Утреш­ното заседание на форума, който се провежда в цен­т­ралата на ООН, ще бъде отк­рито от Антонио Гутериш, генерален сек­ретар на ООН. На него ще бъдат обсъдени кон­ф­лик­тите в Близ­кия изток, проб­лемите с миг­рацията и бежан­ците. Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова ще говори за предиз­викател­с­т­вата пред съв­ремен­ните лидери и за политилите за промяна. В заседанието учас­т­ват дър­жавни и пар­тийни лидери от цял свят — Авс­т­рия, Бел­гия, Фин­лан­дия, Чили, Израел, Мек­сико, Бразилия, Тур­ция, Мол­дова, Венецуела, Русия, Палес­тина и др., с които Нинова ще проведе двус­т­ранни срещи. Социалис­тичес­кият интер­национал е световна организация, със­тояща се от социал­демок­ратически, социалис­тически и работ­нически пар­тии. Понас­тоящем тя обх­ваща 153 политически пар­тии и организации от над 100 дър­жави от всички кон­тиненти. В момента 53 пар­тии от Интер­национала оглавяват правител­с­тва. Социалис­тичес­кият интер­национал има специален статут към ООН, като сферите й на ком­петен­т­ност включ­ват бор­бата с бед­ността, раз­витието на демок­рацията, защитата на човеш­ките права.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...