Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кметът на Пловдив Иван Тотев - официално подсъдим

Кметът на Пловдив Иван Тотев - официално подсъдим

Кметът на Пловдив Иван Тотев - официално подсъдим

Специализирано звено “Антикоруп­ция“ предаде на съд кмета на Община Плов­див Иван Тотев, замес­т­ник кмета на общината Димитър Кацар­ски и кмета на район “Западен“ при община Плов­див Димитър Колев. Под­съдимите са обвинени в прес­тъп­ление по служба, свър­зано с изг­раж­дането на “Зоокът“ — Плов­див. Според обвинението извър­шеното прес­тъп­ление е в съучас­тие, а вслед­с­т­вие на него са нас­тъпили значителни вредни пос­ледици, което прави случая особено тежък. Припом­няме ви, че досъдеб­ното произ­вод­с­тво по случая бе образувано на 3 ноем­ври миналата година от Окръж­ната прокуратура в Плов­див. В хода на раз­с­лед­ването е установено, че в периода 30 април 2014 г. — 29 юли 2015 г. в град Плов­див кметът на града Иван Тотев, като въз­ложител на общес­т­вени поръчки, е нарушил служеб­ните си задъл­жения по повод изг­раж­дане на “Зоокът“ — град Плов­див. Вместо общес­т­вената поръчка за изг­раж­дането на “Зоокът“ — град Плов­див да се проведе чрез кон­курс, процедурата е проведена като пряко договаряне с изпъл­нителя “Зап­рянови 03ООД и в нарушение на Закона за общес­т­вените поръчки (ЗОП). Освен това процедурата е проведена и без да е одоб­рен инвес­тиционен проект към момента на отк­риването ѝ. Не е била одоб­рена количес­т­вено — стой­нос­тна сметка за проекта и не е бил изгот­вен ком­п­лек­сен док­лад за оценка на съот­вет­с­т­вието на инвес­тицион­ния проект със същес­т­вуващите изис­к­вания на строежите. Не е било издадено и раз­решение за строеж.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...