Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Новите 240

Новите 240

Новите 240

Цен­т­рал­ната избирателна комисия вчера съобщи имената на новите 240 депутати в 44-тото Народно съб­рание, които бяха изб­рани на пред­с­роч­ните пар­ламен­тарни избори на 26-и март.

10 кан­дидати от петте пар­ламен­тарни пар­тии (ГЕРБ, БСП, Обединени пат­риоти, ДПС и “Воля“) подадоха заяв­ления в ЦИК, че се отказ­ват от мес­тата си.  

 

МИР – Благоев­г­рад

ПП ГЕРБ

1. Цветан Цветанов

2. Алек­сан­дър Манолев

3. Стефан Апос­толов

4. Георги Динев

5. Даниела Савек­лиева

БСП за Бъл­гария“

1. Тома Томов

2. Бог­дан Боцев

3. Николай Бош­килов

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Атанас Стоянов

ДПС

1. Делян Пеев­ски

2. Елхан Къл­ков

2 МИР – Бур­гас

ПП ГЕРБ

1. Ивелина Василиева

2. Ася Пеева

3. Диана Саватева

4. Димитър Пет­ров

5. Диана Йор­данова

6. Жечо Стан­ков

БСП за Бъл­гария“

1. Петър Кънев

2. Димитър Стоянов

3. Николай Тишев

4. Тодор Бай­чев

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Валери Симеонов

2. Хрис­тиан Митев

ДПС

1. Камен Кос­тадинов

2. Ангел Исаев

3 МИР – Варна

ПП ГЕРБ

1. Лиляна Пав­лова

2. Таня Пет­рова

3. Павел Хрис­тов

4. Красен Кралев

5. Стоян Пасев

6. Нели Пет­рова

БСП за Бъл­гария“

1. Стефан Данаилов

2. Иван Иванов

3. Анелия Клисарова

4. Георги Анд­реев

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Вален­тин Касабов

2. Николай Алек­сан­д­ров

ДПС

1. Ерджан Ебатин

ППВОЛЯ

1. Веселин Марешки

2. Симеон Най­денов

4 МИР –Велико Тър­ново

ПП ГЕРБ

1. Цветан Цветанов

2. Клав­дия Григорова-Ганчева

3. Станис­лава Стоянова

БСП за Бъл­гария“

1. Весела Лечева

2. Явор Божан­ков

3. Вален­тин Лам­бев

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Милен Михов

ДПС

1. Камен Кос­тадинов

5 МИР – Видин

ПП ГЕРБ

1. Владимир Тошев

БСП за Бъл­гария“

1. Филип Попов

2. Цветан Топ­чиев

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Росен Иванов

6 МИР – Враца

ПП ГЕРБ

1. Петя Аврамова

2. Красен Кръс­тев

БСП за Бъл­гария“

1. Иван Генов

2. Николай Иванов

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Красимир Бог­данов

ПП ВОЛЯ

1. Слави Дичев Нецов

7 МИР – Габ­рово

ПП ГЕРБ

1. Томис­лав Дон­чев

2. Николай Сираков

БСП за Бъл­гария“

1. Кирил Доб­рев

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Борис Борисов

8 МИР – Доб­рич

ПП ГЕРБ

1. Пламен Манушев

2. Живко Мар­тинов

БСП за Бъл­гария“

1. Красимир Янков

2. Даниел Йор­данов

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Йор­дан Илиев Йор­данов

ДПС

1. Хасан Адемов

9 МИР – Кър­джали

ПП ГЕРБ

1. Цвета Караян­чева

БСП за Бъл­гария“

1. Алек­сан­дър Симов

ДПС

1. Мус­тафа Карадайъ

2. Хасан Исмаил

3. Ерол Осман Мех­мед

10 МИР – Кюс­тен­дил

ПП ГЕРБ

1. Кирил Кал­фин

2. Ивайло Кон­с­тан­тинов

БСП за Бъл­гария“

1. Валери Жаб­лянов

2. Иван Ибришимов

11 МИР – Ловеч

ПП ГЕРБ

1. Николай Нан­ков

2. Иван Михов­ски

БСП за Бъл­гария“

1. Милко Недял­ков

2. Вален­тина Най­денова

ДПС

1. Джей­хан Ибрямов

12 МИР – Мон­тана

ПП ГЕРБ

1. Дилян Димит­ров

2. Ирена Димова

БСП за Бъл­гария“

1. Атанас Кос­тадинов

2. Илиян Тим­чев

ДПС

1. Димитър Аврамов

13 МИР – Пазар­джик

ПП ГЕРБ

1. Екатерина Гечева-Захариева

2. Димитър Гечев

3. Даниела Малеш­кова

4. Десис­лава Тодорова

БСП за Бъл­гария“

1. Славчо Вел­ков

2. Йор­дан Младенов

3. Надя Клисурска-Жекова

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Станис­лав Станилов

ДПС

1. Делян Пеев­ски

14 МИР – Пер­ник

ПП ГЕРБ

1. Красимир Вел­чев

2. Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров

БСП за Бъл­гария“

1. Станис­лав Владимиров

2. Любомир Бонев

15 МИР – Плевен

ПП ГЕРБ

1. Ивайло Мос­ков­ски

2. Владис­лав Николов

3. Пламен Пет­ров

БСП за Бъл­гария“

1. Васил Антонов

2. Стефан Бур­джев

3. Чав­дар Велинов

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Красимир Каракачанов

ДПС

1. Велис­лава Кръс­тева

ПП “Воля“

1. Полина Цанкова-Христова

16 МИР — Плов­див град

ПП ГЕРБ

1. Бойко Борисов

2. Спас Гър­нев­ски

3. Менда Стоянова

4. Вежди Рашидов

5. Атанас Таш­ков

БСП за Бъл­гария“

1. Иво Хрис­тов

2. Георги Йор­данов

3. Теодора Халачева

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТА и ВМРО

1. Славчо Атанасов

2. Алек­сан­дър Сиди

ПП “Воля“

1. Нина Мит­кова

17 МИР — Плов­див област

ПП ГЕРБ

1. Кон­с­тан­тин Попов

2. Зап­рян Янков

3. Младен Шиш­ков

4. Христо Грудев

БСП за Бъл­гария“

1. Георги Тър­новалийски

2. Манол Генов

3. Димитър Геор­гиев

4. Веска Нен­чева

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА И ВМРО

1. Борис Ячев

ДПС

1. Джев­дет Чакъров

ПП “Воля“

1. Дора Хрис­това

18 МИР – Раз­г­рад

ПП ГЕРБ

1. Десис­лава Атанасова

БСП за Бъл­гария“

2. Денчо Боя­джиев

ДПС

1. Ахмед Ахмедов

2. Ихсан Хаккъ

19 МИР – Русе

ПП ГЕРБ

1. Пламен Нунев

2. Свет­лана Най­денова

3. Анд­риан Рай­ков

БСП за Бъл­гария“

1. Крум Зар­ков

2. Георги Стоилов

3. Пенчо Мил­ков

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Иск­рен Веселинов

ДПС

1. Бюр­хан Абазов

20 МИР – Силис­тра

ПП ГЕРБ

1. Владис­лав Горанов

БСП за Бъл­гария“

1. Стоян Мир­чев

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Алек­сан­дър Сабанов

ДПС

1. Рамадан Аталай

21 МИР – Сливен

ПП ГЕРБ

1. Десис­лава Танева

2. Галя Захариева

БСП за Бъл­гария“

1. Таско Ермен­ков

2. Кольо Милев

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Петър Пет­ров

ПП “Воля“

1. Гер­гана Стефанова

22 МИР – Смолян

ПП ГЕРБ

1. Даниела Дариткова-Проданова

2. Недялко Славов

БСП за Бъл­гария“

1. Дора Янкова

ДПС

1. Хайри Садъков

23 МИР – София

ПП ГЕРБ

1. Томис­лав Пей­ков Дон­чев

2. Димитър Борисов Глав­чев

3. Алек­сан­дър Руменов Нен­ков

4. Милена Цветанова Дамянова

5. Данаил Димит­ров Кирилов

6. Теодора Рад­кова Геор­гиева

7. Вален­тин Алек­сиев Николов

8. Алек­сан­дър Кой­чев Иванов

БСП за Бъл­гария“

1. Жельо Иванов Бой­чев

2. Христо Тан­чев Проданов

3. Георги Геор­гиев Михай­лов

4. Румен Василев Гечев

5. Ирена Тодорова Анас­тасова

6. Румен Николов Геор­гиев

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Валери Симеонов Симеонов

ПП “Воля“

1. Албена Владимирова Най­денова

24 МИР – София

ПП ГЕРБ

1. Владис­лав Иванов Горанов

2. Борис­лав Иванов Борисов

3. Георги Евдокиев Мар­ков

4. Джема Маринова Гроз­данова

5. Тома Любомиров Биков

6. Вален­тин Иванов Радев

БСП за Бъл­гария“

1. Стефан Лам­бов Данаилов

2. Георги Страхилов Свилен­ски

3. Димитър Иванов Дан­чев

4. Нона Кръс­тева Йотова

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Юлиан Кръс­тев Ангелов

ПП “Воля“

1. Пламен Трифонов Хрис­тов

25 МИР – София

ПП ГЕРБ

1. Бойко Методиев Борисов

2. Христо Геор­гиев Гаджев

3. Теменужка Пет­кова

4. Станис­лав Стоянов Иванов

5. Лъчезар Богомилов Иванов

6. Антон Динев Тодоров

БСП за Бъл­гария“

1. Кор­нелия Пет­рова Нинова

2. Николай Иванов Цон­ков

3. Михаил Ивай­лов Хрис­тов

4. Антон Кон­с­тан­тинов Кутев

5. Петър Бой­ков Витанов

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Десис­лав Славов Чуколов

2. Георги Колев Колев

ПП “Воля“

1. Веселин Най­денов Марешки

26 МИР София-област

ПП ГЕРБ

1. Николина Ангел­кова

2. Вален­тин Милушев

3. Васил Цвет­ков

БСП за Бъл­гария“

1. Иван Чен­чев

2. Радос­лав Стой­чев

3. Лало Кирилов

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Явор Нотев

ПП “Воля“

1. Албена Най­денова

27 МИР — Стара Загора

ПП ГЕРБ

1. Емил Хрис­тов

2. Борис Кър­чев

3. Маноил Манев

4. Радос­тин Танев

БСП за Бъл­гария“

1. Драгомир Стой­нев

2. Донка Симеонова

3. Георги Гьоков

4. Спас Пан­чев

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Мар­гарита Николова

ДПС

1. Халил Летифов

ПП “Воля“

1. Кръс­тина Тас­кова

28 МИР – Тър­говище

ПП ГЕРБ

1. Теменужка Пет­кова

БСП за Бъл­гария“

1. Светла Бъчварова-Пиралкова

ДПС

1. Мус­тафа Карадайъ

2. Имрен Мех­медова

29 МИР – Хас­ково

ПП ГЕРБ

1. Делян Доб­рев

2. Станис­лав Дечев

3. Евгения Ангелова

БСП за Бъл­гария“

1. Елена Йон­чева

2. Никола Дин­ков

3. Виолета Желева

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Павел Шопов

ДПС

1. Йор­дан Цонев

30 МИР – Шумен

ПП ГЕРБ

1. Румен Генов

2. Димитър Алек­сан­д­ров

БСП за Бъл­гария“

1. Иван Иванов

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Емил Симеонов

ДПС

1. Нигяр Джафер

2. Хамид Хамид

31 МИР – Ямбол

ПП ГЕРБ

1. Юлиян Папашимов

БСП за Бъл­гария“

1. Крис­тиян Вигенин

2. Николай Пенев

“Обединени пат­риоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Волен Сидеров

 

В списъка не са отразени депутатите, които са изб­рани в два многоман­датни района. След като тези кан­дидати посочат избора си, мяс­тото им ще бъде освободено и съот­ветно заето от след­ващия в лис­тата. Тези депутати трябва да заявят желанието си в рам­ките на един ден.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие