Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Приветствие на Гиньо Ганев към участниците в конференцията „25 години Конституция на Република България“

Приветствие на Гиньо Ганев към участниците в конференцията „25 години Конституция на Република България“

Приветствие на Гиньо Ганев към участниците в конференцията „25 години Конституция на Република България“

Измина чет­върт век от приемането на Кон­с­титуцията от юли 1991 г. – дър­жавен акт, положил трай­ната основа на свободата и демок­рацията в Бъл­гария. Над всичко стои идеята, че кон­с­титуцията е писан израз на общес­т­вения договор между всички със­тавки и слоеве на нацията – те да живеят заедно и тя да бъде единна. Тъкмо тази политическа воля на привър­заност към прин­ципите на национал­ното съг­ласие и стремежът към раз­бирател­с­тво са в същ­ността на нашата кон­с­титуция. Оттук произ­тича ней­ното вър­ховен­с­тво, ней­ната абсолютна политическа легитим­ност, издиг­ната до сак­рал­ност. Не е вярно, че сегаш­ната кон­с­титуция била съз­дадена, само за да обс­лужи прехода. Цен­нос­тите, залег­нали в нея – свобода, равен­с­тво, уважение към дос­тойн­с­т­вото на лич­ността, цялата гама социални права на хората станаха път­ният лист на Бъл­гария към Европа. Нес­лучайно тя получи впечат­ляваща под­к­репа от меж­дународ­ната общ­ност, а водещи авторитети на европейс­кия кон­с­титуционализъм я сочеха и сочат за пример. Свидетел­с­т­вам пред историята – не беше въз­можно промяната да не започне с приемането на нова кон­с­титуция. Общес­т­вото ни тръг­ваше по нов и неп­роп­равен път и той тряб­ваше да се нас­тели с нов и здрав кон­с­титуционен паваж. За да не дрънка по него старата каруца на дотогаваш­ните инс­титуции, тег­лена от дотогаваш­ните закони. Демок­ратич­ното дър­жавно уст­ройс­тво и истин­с­кото пар­ламен­тарно управ­ление искаха нови устои, върху които да се градят дър­жавата и сис­темата на правата и свободите на граж­даните.

Кон­с­титуцията утвърди репуб­ликан­с­ките идеи и прин­ципите на пар­ламен­тар­ното управ­ление. Целият въп­рос е пар­ламен­тариз­мът да намери себе си като „управ­ление чрез дис­кусия“, а не да се прев­ръща в дик­татура на мнозин­с­т­вото, което не слуша дис­кусиите и силата на аргумен­тите, а гласува със зеления бутон на съг­ласието за всичко, пред­ложено му от соб­с­т­веното му правител­с­тво. И тук вината не е на кон­с­титуцията, а в ней­ното погаз­ване от страна на без­ропотно пос­лушни пар­ламен­тарни групи. Трибуната на пар­ламента трябва да е амвон на свобод­ния дух. Наивни са, ако не недоб­росъвес­тни, речите и писанията, които периодично се хвър­лят във въз­духа, че нашата кон­с­титуция имала повече недос­татъци, откол­кото дос­тойн­с­тва. За стотен път ще кажа, че тя се оказа не юзди, а шпори на демок­ратич­ните преоб­разувания в Бъл­гария. Бъл­гар­с­ката кон­с­титуция, като всяка друга, сковава само рам­ката на дър­жав­ната власт и дава хоризон­тът на бъдещето – ней­ният дух. Кар­тината се прави от хората в инс­титуциите и органите на властта, и то в съд­ружие, защото кар­тината е една и обща. Но те рисуват само ако могат и ако искат.

Още по-наивно е да се твърди, че инс­титуциите боледували, защото в кон­с­титуцията нямало аспирин. Тя не е аптека, а сбор от норми за здравос­ловен живот на инс­титуциите, стига те да ги спаз­ват. Това значи те да бъдат под­чинени на онзи дух на толеран­т­ност и на желание да живеем заедно, който пронизва цялото съдър­жание на бъл­гар­с­ката кон­с­титуция. Кризата в инс­титуциите не е криза на кон­с­титуцията!

Раз­бира се, Основ­ният закон не е вечен и неп­роменим. Но кон­с­титуцията не е и под­вижни пясъци, които променят фор­мата си под стъп­ките на един или друг орган на власт или политик. Стабилитетът на дър­жавата, чув­с­т­вото за сигур­ност за правата и свободите на граж­даните искат кон­с­титуционни промени да се правят само тогава, когато има добре осъз­ната и всеоб­щоп­риз­ната общес­т­вена нужда. Те не могат да се раж­дат и да се кон­сул­тират само по стаите на пар­ламен­тар­ните групи и из офисите на неп­равител­с­т­вени организации, а трябва да бъдат резул­тат от един мъдър, зрял, спокоен и всес­т­ранен общес­т­вен дебат.

Нека се помолим за тър­жес­т­вото на кон­с­титуционализма, което значи – на истин­с­ката демок­рация!

И да кажем на висок глас, но и тихо като в храм – да живее Кон­с­титуцията!

Един от бащите на днеш­ната кон­с­титуция Гиньо Ганев, пред­седател на Сдружение “Кон­с­титуционализъм и демок­рация“

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...