Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП поиска ЕС да извади руските парламентаристи от забранителните списъци

БСП поиска ЕС да извади руските парламентаристи от забранителните списъци

Министър-председателят и минис­търът на вън­ш­ните работи да пред­с­тавят пред ЕС мотивирано пред­ложение за изваж­дане на всички пар­ламен­таристи от сан­к­цион­ните списъци на ЕС и договаряне на еднов­ременно и рецип­рочно дейс­т­вие от страна на Рус­ката федерация”. Това пред­ложение нап­рави от името на ПГ на БСП народ­ният пред­с­тавител от групата на левицата Крис­тиан Вигенин. Той обясни, че пред­ложението на БСП е свър­зано основно с това – бъл­гар­с­кото Народно съб­рание да вземе позиция в под­к­репа на пар­ламен­таризма и пар­ламен­тар­ния диалог и да поиска от бъл­гар­с­кото правител­с­тво да пред­ложи мерки на своите пар­т­ньори в ЕС.

Вигенин обясни, че има так­тически и стратегически грешки, които ЕС е допус­нал в отношенията си с Рус­ката федерация – руски пар­ламен­таристи са били включени в негатив­ните списъци, което зат­рудни меж­дупар­ламен­тар­ния диалог. Под думите му в такива нап­рег­нати моменти пар­ламен­тар­ната дип­ломация може да изиг­рае ролята на катализатор за нор­мализиране на отношенията. „Насър­чаването на диалога може да доп­ринесе за фор­мирането на съв­мес­тни позиции и усилия по големите европейски и глобални теми като бор­бата с тероризма”, заяви бив­шият вън­шен минис­тър.

Крис­тиан Вигенин под­черта, че БСП следи с тревога нарас­т­ването на терорис­тич­ните зап­лахи за ЕС, чиито вдъх­новител и основен изпъл­нител се явяват, свър­зани с „Ислям­ска дър­жава” лица и групи. Според него дес­табилизиращият ефект, който всички тези събития имат, може да бъде преодолян един­с­т­вено в диалог на глобал­ните сили, които имат капацитета да се борят с тези явления. „Продъл­жаващите сан­к­ции, особено в частта за въз­мож­ността пар­ламен­таристи да пътуват в ЕС и Рус­ката Федерация зат­руд­няват този диалог”, обясни социалис­тът. По думите му е въп­рос на уважение към пар­ламен­таризма в Европа да не бъде допус­кано в бъдеще пред­с­тавители на изпъл­нител­ната власт да ограничават пар­ламен­тар­ните кон­такти.

Вигенин обясни, че в случая Бъл­гария може да изиг­рае положителна роля и да нап­рави важна първа крачка.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие