Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Зам.- министър на образованието си тръгна заради различия с Кунева

Зам.- министър на образованието си тръгна заради различия с Кунева

Зам.- министър на образованието си тръгна заради различия с Кунева

Проф. Николай Денков беше част от три последователни кабинета в МОН, оставката му е приета от премиера Бойко Борисов

Замес­т­ник минис­търът по образованието с ресор “висше образование“ проф. Николай Ден­ков подаде оставка и тя е приета от министър-председателя Бойко Борисов. В заяв­лението си за напус­кане проф. Ден­ков посочва като мотив същес­т­вените раз­личия с приоритетите и стила на работа на минис­тър Кунева и част от екипа й, съоб­щиха вчера от Минис­тер­с­кия съвет.

Заместник-министър Ден­ков беше част от три пос­ледователни кабинета в МОН, което осигури необ­ходимата прием­с­т­веност за реализацията на промени в поверените му ресори– висше образование и европейски струк­турни фон­дове.

Цялата докумен­тация за получаване на акредитация на управ­ляващия орган на оператив­ната прог­рама „Наука и образование за интелиген­тен рас­теж“ е готова и премина успешен прег­лед от акредитиращия орган (ОСЕС).

В етап на оценка или в краен етап на под­готовка са важ­ните проекти за рей­тин­говата сис­тема на вис­шите училища, за квалификация на учителите и за извън­к­ласни дей­ности на учениците. Вече започ­налите, както и под­гот­вените за започ­ване през 2016 г. проекти ще под­помог­нат 446 750 ученици, 9300 деца в дет­с­ките градини, 21 500 учители и преподаватели във висши училища, 68 700 студенти и 750 млади учени и водещи изс­ледователи.

В мол­бата си до премиера проф. Ден­ков отбелязва получената под­к­репа и добра коор­динация с двамата ресорни вицеп­ремиери и ръковод­с­т­вото на Комисията по образование и наука в Народ­ното съб­рание.

Иск­рено са надявам, че усилията на екипа, който оглавявате като премиер, ще доведе до реализация на така необ­ходимите за Бъл­гария реформи. Докол­кото е във въз­мож­нос­тите ми ще помагам на тези усилия дори и извън със­тава на правител­с­т­вото“, пише в мол­бата си до министър-председателя проф. Ден­ков.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие