Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) „Сова Харис“: Михаил Миков е фаворит на левите избиратели за президент

„Сова Харис“: Михаил Миков е фаворит на левите избиратели за президент

„Сова Харис“: Михаил Миков е фаворит на левите избиратели за президент

Пред­седателят на БСП Михаил Миков е най-разпознаваемото лице от редиците на социалис­тите за пред­с­тоящите избори за президент на страната, сочи изс­лед­ване, нап­равено през месец март от аген­ция „Сова Харис“, съобщи Фокус. Миков е първи с рей­тинг от 11,3%, след­ван от Илияна Йотова-10.8%, Кор­нелия Нинова-10.7% и Янаки Стоилов –9%. „Промяна в политичес­ката линия на БСП след пос­лед­ната смяна на ръковод­с­т­вото засега се забелязва предимно вътре в пар­тията. Това зат­вър­ж­дава ролята на социалис­тите като опозиция, но не ги прев­ръща в алтер­натива на управ­лението. За да се превърне в алтер­натива, БСП трябва да убеди избирателите, че има потен­циал и е носител на идеи, които могат да освободят национален ресурс в полза на социал­ното благополучие на общес­т­вото“, сочи проуч­ването. Изс­лед­ването показва още, че значителна част от сим­патизан­тите вяр­ват, че след кон­г­реса ще излязат обединени зад новоиз­б­раното ръковод­с­тво. Ако активът на социалис­тите иска да повиши кон­курен­т­ността на организацията, към която се числи, би тряб­вало да се съоб­разява с елек­т­рал­ната тежест на кан­дидатите, съвет­ват от аген­цията на база на получените резул­тати. Иначе от „Сова Харис“ изчис­ляват, че има паритет между раз­лич­ните политически наг­ласи в общес­т­вото — ляво, цен­тър, дясно и политически незаан­гажирани лица. ГЕРБ обаче трупа под­к­репа като нав­лиза в цен­т­рис­т­кото прос­т­ран­с­тво, докато БСП не успява изцяло да ангажира дори хората с леви убеж­дения. Според изс­лед­ването за лявото в Бъл­гария европейс­ката линия е без алтер­натива, но при изг­раж­дане на по-специални отношения с Русия.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие