Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Българката - с по-ниска заплата и по-често безработна от мъжа си

Българката - с по-ниска заплата и по-често безработна от мъжа си

Жените в Бъл­гария все още са по-ниско платени от мъжете и по-често и за по-дълго време остават без работа. Освен това и продъл­жават да бъдат с по-малки пен­сии. Делът на бед­ните жени е по-висок от този на мъжете.Данните, които БНР съоб­щава, са от док­лада за “Рав­нопос­тавеността на мъжете и жените в Бъл­гария през 2015 г.“, който пред­с­тои да бъда гласуван от правител­с­т­вото. Статис­тиката сочи, че жените остават по-ниско платени от мъжете средно с 13 на сто. такава е раз­ликата в добив­ната промиш­леност. В преработ­ващата пък нерав­нопос­тавеността е драс­тична — жените получават 23% по-ниски зап­лати. Отчита се и раз­ликата в раз­мерите на пен­сиите. При средна пен­сия от 321 лева мъжете получават 385, а жените 110 по-малко.

Според дан­ните от Европейс­кото статис­тическо наб­людение за доходи и условия на живот живеещите в материални лишения бъл­гари са 33%. Делът на бед­ните домакин­с­тва, със­тавени от едно лице – жена, е 37% спрямо 23% от домакин­с­тва с едно лице — мъж. Пред­вижда се именно заради това през 2037 г. двата пола да се пен­сионират на една и съща въз­раст. Дотогава въз­растта за пен­сия при мъжете ще нарасне с 14 месеца, а при при жените увеличението ще е с 4 години и 2 месеца.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие