Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Посолството на САЩ вся паника в София

Посолството на САЩ вся паника в София

Посолството на САЩ вся паника в София

Получена е инфор­мация за въз­можен атен­тат около бив­шия хотел „Плиска“ в столицата, обявиха от Дър­жав­ния депар­тамент във Фейс­бук

ДАНС и МВР опровер­гаха твър­денията

Нещас­тна мъжка интер­национална любов била в основата на сиг­нала

Инфор­мация, пуб­ликувана на Фейс­бук страницата на Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ, вся паника в София вчера. Тя гласеше, че в американ­с­кото посол­с­тво у нас е получена инфор­мация за вероятна терорис­тична опас­ност за автобусите в близост до хотел „Плиска“. В предуп­редител­ния сиг­нал не бе уточ­нена кон­к­ретна автобусна линия. Във връзка с инфор­мацията, от Дър­жав­ния депар­тамент предуп­редиха американ­с­ките граж­дани да избяг­ват района и да потър­сят алтер­нативни мар­ш­рути за прид­виж­ване. Потър­сени за комен­тар от мисията бяха категорични, че не комен­тират текущи раз­с­лед­вания. Реак­циите от бъл­гар­ска страна не закъс­няха. Кметът на София Йор­данка Фан­дъкова също избра социал­ните мрежи, като начин на комуникация с граж­даните и съобщи също във Фейс­бук, че полицейс­кото присъс­т­вие в района на хотел “Плиска“ е засилено. Издадено е и раз­пореж­дане към шофьорите на град­с­кия тран­с­порт да се с повишено внимание. От служ­бите също реагираха свет­кавично, като бяха категорични, че реална зап­лаха не същес­т­вува. „Няма кон­с­татирана кон­к­ретна зап­лаха за живота и сигур­ността на граж­даните“, обяви глав­ният сек­ретар на Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи Георги Кос­тов и добави, че полицията е проверила сиг­нал за същия район и не е установила зап­лаха. „Дейс­т­вително има пос­тъпили множес­тво сиг­нали, касаещи потен­циални зап­лахи. Хубавото е, че въп­реки повишеното количес­тво на тези сиг­нали, в МВР няма кон­с­татирана кон­к­ретна зап­лаха към което и да е място, което да зас­т­рашава живота, здравето и сигур­ността на граж­даните“, увери Кос­тов от ефира на БНР. Той обаче призова бдител­ността на граж­дан­с­кото общес­тво да продължи. Позицията на комисар Кос­тов бе пов­торена и от пред­седателя на вът­реш­ната пар­ламен­тарна комисия Цветан Цветанов в пар­ламента. “Няма абсолютно никакви притес­нения за потен­циална зап­лаха“, комен­тира той. По думите на Цветанов сиг­налът бил своев­ременно проверен, а „взаимодейс­т­вието и обмяната на инфор­мация с всички пар­т­ньор­ски служби се извър­шва в реално време“. От Минис­тер­ски съвет също бяха категорични, че инфор­мацията за гот­вен атен­тат в района на квар­тал „Изток“ в столицата не отговаря на истината. Сиг­налът, който нашите служби са проверявали, е подаден пър­воначално на телефон 112, проверен е от ДАНС и МВР. Провер­ката е установила, че става въп­рос за неуредени любовни отношения между бъл­гарин и чуж­дес­т­ранен граж­данин, се посочва в съоб­щението от Минис­тер­ски съвет, изп­ратено след среща между премиера Бойко Борисов и пред­седателя на ДАНС Димитър Геор­гиев. „След като глав­ния сек­ретар на МВР е опровер­гал появилата се инфор­мация за евен­туална опас­ност от атен­тати около хотел „Плиска“ в София, след като служ­бите са нап­равили проверка, аз смятам, че трябва да му се доверим“, комен­тира от своя страна минис­търът на вън­ш­ните работи Даниел Митов.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие