Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Георги Първанов: Имаме най-слабия „министър на войната“ от 19 век насам

Георги Първанов: Имаме най-слабия „министър на войната“ от 19 век насам

Георги Първанов: Имаме най-слабия „министър на войната“ от 19 век насам

Плев­нелиев бърза “угод­нически да козирува на решения, преди още да са ни ги поис­кали“, раз­к­ритикува и президента лидерът на АБВ

“По-слаб и вреден минис­тър на вой­ната, не случайно така го определям, в историята на новата бъл­гар­ска дър­жава от 19 век досега не сме имали“. Това заяви президен­тът на Бъл­гария в периода 20022012 г. и лидер на ПП АБВ Георги Пър­ванов на втория от президен­т­с­ките дебати “Президен­тът — гарант или риск за национал­ната сигур­ност“, който се проведе във Велико Тър­ново. По думите на Пър­ванов дейс­т­вията на Нен­чев неп­рекъс­нато фор­мират зап­лахи за национал­ната сигур­ност. Като пример той даде “провокатив­ната политика, провеж­дана в условията на изос­т­рен кон­ф­ликт между САЩ и Русия, която налагат воен­ният и вън­ш­ният минис­тър на Бъл­гария, поощ­рявани от дър­жав­ния глава“. „Сега се забелязва затоп­ляне на отношенията между великите сили, а ние къде ще останем? Отговорът е нелицеп­риятен, нито за биз­неса, нито за туризма, нито за кул­тур­ното сът­руд­ничес­тво между нашите две страни“, категоричен бе Пър­ванов, след което добави, че как­вото и да се случи в света, “доб­рите ни отношения с Русия нямат алтер­натива“. Лидерът на ПП АБВ остро раз­к­ритикува и нас­тоящия президент Росен Плев­нелиев, който, по думите на Пър­ванов, бърза “угод­нически да козирува на решения, преди още да са ни го поис­кали“. „Трябва да проявяваме харак­тер във вън­ш­ната ни политика“, под­черта той. Относно връщането на набор­ната служба, лидерът на ПП АБВ бе категоричен, че това не е фун­к­ционално решение, защото е “непосилно скъпо и необос­новано по отношение изис­к­ванията за боес­пособ­ността на съв­ремен­ната армия“. „Грешка беше под­ходът на тран­с­фор­мация на армията ни в зависимост от финан­совата рамка, грешка е и насоч­ването на армията предимно към мисии зад граница, което я прави нес­пособна да защитава границите ни, което го виж­даме сега, когато трябва да бъде изп­ратена за справяне с бежан­с­кия проб­лем на границата“, добави той. Президен­тът на Бъл­гария 20022012 г. изрази и недовол­с­т­вото си от работата на КСНС и поиска законодателни промени. „Кон­сул­татив­ният съвет за национална сигур­ност към президента в момента е трибуна за четене на мнения и организиране на скан­дали“, посочи лидерът на АБВ. “По-важното сега е да се опитаме да променим закона. Сега КСНС има правомощия да гласува един­с­т­вено становища, които нямат законов статут. Трябва да работим в посока да променим този факт. Съветът трябва да може да приема решения, които да имат силата на закони“, обясни още Георги Пър­ванов. Според него тезата, че президен­тът трябва да остане безучас­тен към вът­реш­ните дела на дър­жавата е абсолютно пог­решна. Относно бор­бата с коруп­цията, лидерът на ПП АБВ припомни, че още през 2003 г. е пред­ложил нова струк­тура, която да оперира в тази сфера, но вместо това, Трой­ната коалиция е съз­дала ДАНС, което не било вяр­ното решение. „Пред­лагахме служба с висока степен на независимост. Сега отк­лонихме пър­воночал­ния вариант на г-жа Кунева за звено за борба с коруп­цията, но нещата се избис­т­рят в посока на онова, което ние искахме тогава — да не се допуска да се изпол­зва за политически цели и прес­лед­ване и затова ние ще го под­к­репим“, каза още Георги Пър­ванов.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...