Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП и ДПС поискаха оставката на здравния министър

БСП и ДПС поискаха оставката на здравния министър

БСП и ДПС поискаха оставката на здравния министър

Това се случи, след като Конституционният съд обяви разделянето на здравния пакет на основен и допълнителен за противоречащи на основния закон

Двете най-големи опозиционни пар­тии БСП и ДПС поис­каха незабав­ната оставка на здрав­ния минис­тър Петър Мос­ков. Това стана след решението на Кон­с­титуцион­ния съд (КС), с което се отх­върля един от ключовите елементи от т.нар. здравна реформа „Мос­ков”. С решението бе обявена за противокон­с­титуционна раз­поред­бата в Закона за здрав­ното осигуряване, която раз­деля здрав­ния пакет на основен и допъл­нителен.

Да си събира чуковете Мос­ков и да се изнася. Друг човек да дойде и да прави това, което трябва да прави ГЕРБ в областта на здравеопаз­ването”. Това каза пред жур­налисти лидерът на “БСП лява Бъл­гария“ Михаил Миков, по повод оповес­теното решение на КС. „В крайна сметка беше ясно, че този текст на Закона за здрав­ното осигуряване противоречи пряко на текст от дейс­т­ващата Кон­с­титуция”, категоричен бе Михаил Миков. По думите му, има много неща, които трябва да се свър­ш­ват в сферата на здравеопаз­ването, за да бъде по-достъпно за граж­даните. „Сега здравеопаз­ването е само биз­нес”, посочи лидерът на БСП. „Ние сигурно ще внесем промени в Закона за здрав­ното осигуряване и Закона за лечеб­ните заведение, но нека да мине и второто дело в Кон­с­титуцион­ния съд”, допълни той. 

Важна е победата на хората, които тряб­ваше да чакат по 2 месеца пред лечеб­ните заведения. Победа е на лявата политика, която на първо място пос­тавя интересите на граж­даните, а не на биз­неса или икономиите в здрав­ната карта”, категоричен бе лидерът на БСП.

ПГ на „БСП лява Бъл­гария“ нас­тоява взаимоот­ношенията между Бъл­гария и Тур­ция в здравеопаз­ването да излязат на светло. Това каза депутатът от БСП Жельо Бой­чев по време на брифинг в пар­ламента. Бой­чев посочи, че на 14 декем­ври, въп­реки целия скан­дал с вак­сините, Минис­тер­ски съвет взема решение, което дава въз­мож­ност на минис­тър Мос­ков да под­пише второ споразумение с Репуб­лика Тур­ция. „Интересна е датата 14 декем­ври, защото на посещение беше министър-председателят на Тур­ция“, комен­тира Бой­чев, като заяви, че това го навежда на мисълта, че бъл­гар­с­ката страна е поела много сериозни ангажименти спрямо тур­с­ката дър­жава в сек­тор “Здравеопаз­ване“. 

Според д-р Емил Рай­нов докато от БСП се занимават с „прос­ловутото законот­вор­чес­тво“ на минис­тър Мос­ков и сезират Кон­с­титуцион­ния съд, се оказва, че текат общес­т­вени поръчки, за които вероятно тепърва ще се говори. Той посочи, че Кон­с­титуцион­ният съд е счел, че я са ограничени кон­с­титуцион­ните права на бъл­гарите и са погазени прин­ципите на правовата дър­жава. Д-р Рай­нов припомни, че миналия месец бе внесен вот на недоверие към кабинета именно заради политиката му в здравеопаз­ването, като посочи, че тогава бяха обвинени че нямат мотиви за него. В тази връзка Жельо Бой­чев заяви, че когато и да подаде минис­тър Мос­ков оставка, тя вече ще е закъс­няла. 

При положение, че основ­ните елементи от неговата реформа са отменени от Кон­с­титуцион­ния съд и при положение, че Национал­ният рам­ков договор няма да бъде под­писан означава, че самият минис­тър Мос­ков трябва да бъде така добър да си подаде остав­ката. Това каза пред жур­налисти народ­ният пред­с­тавител от ПГ на ДПС д-р Хасан Адемов, предаде „Фокус“.„През пос­лед­ната година ние от ДПС и колегите от „БСП лява Бъл­гария“ предуп­реж­давахме, че това, което прави минис­търът на здравеопаз­ването, е изк­лючително предиз­викател­с­тво за бъл­гар­с­кото здравеопаз­ване, защото в крайна сметка решенията, които той пред­ложи, водят до нор­мативен хаос. Водят до това дос­тъпът на бъл­гар­с­ките граж­дани да бъде ограничен“, каза д-р Адемов. По думите му, при положение, че минис­тър Мос­ков на събора на БЛС е получил звучен шамар от своите колеги с непод­пис­ването на Национал­ния рам­ков договор. „При положение, че ВКС отмени методиката за изработ­ването на облас­т­ните здравни карти и сега Кон­с­титуцион­ният съд отмени двата основни пакети, това означава, че това, което ние сме предуп­реж­давали е било в правил­ната посока. За съжаление минис­тър Мос­ков не се вслушва в нашите сериозни аргументи и въз­ражения“, комен­тира д-р Хасан Адемов.

Според Мос­ков, обаче, от решението на Кон­с­титуцион­ния съд не произ­тичал проб­лем нито за здрав­ната сис­тема, нито за пациен­тите. Минис­търът смята, че раз­делянето на пакетите продъл­жава да бъде нуж­ната законова стъпка — нуж­ното законово дейс­т­вие, за да се гаран­тира на бъл­гар­с­ките граж­дани, че Национал­ната здравно осигурителна каса ще зап­лаща пъл­ноценно лечението им без да има нужда те да доп­лащат“, заяви Мос­ков. „Тоест да гаран­тира това, че ако вие сте здрав­ноосигурен нав­ременно и без­п­латно ще получите нуж­ния обем лечение, независимо от това дали имате въз­мож­ността да доп­латите лечението, което към този момента Касата не плаща. Това е смисълът на раз­делението на пакетите и от тази гледна точка той не е проб­лем, не е и пред­мет на решението на съда“, допълни той. 

Ние сме корек­тни коалиционни пар­т­ньори и под­к­репяме екипа на Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването. Това, че зад този екип стои премиерът за нас е гаран­ция, че трябва наис­тина в рам­ките на коалицион­ното пар­т­ньор­с­тво да под­к­репяме намеренията за промяна. Това каза пред жур­налисти пред­седателят на Здрав­ната комисия към Народ­ното съб­рание и депутат от ГЕРБ д-р Даниела Дарит­кова.

КАРЕ:

Припом­няме, че с решение по кон­с­титуционно дело №6/2015, образувано по искане на 61 народни пред­с­тавители от 43-ото Народно съб­рание, Кон­с­титуцион­ният съд обяви за противокон­с­титуционна раз­поред­бата на чл. 45, ал. 2 от Закона за здрав­ното образование, която пред­вижда здрав­ният пакет да бъде раз­делен на основен и допъл­нителен, както и да се определя с наредба на минис­търа на здравеопаз­ването, която да се актуализира вед­нъж годишно в срок до 31 октом­ври на съот­вет­ната година. Това показва справка на интер­нет страницата на съдеб­ната инс­титуция . Решението на съда е взето с 11 гласа „За”. В тази част на решението особено мнение е изразил съдия Филип Димит­ров.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие