Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Трябвали ни още 3-4 хиляди полицаи, обяви Бъчварова и поиска повече пари

Трябвали ни още 3-4 хиляди полицаи, обяви Бъчварова и поиска повече пари

Трябвали ни още 3-4 хиляди полицаи, обяви Бъчварова и поиска повече пари

Въп­реки че Бъл­гария е на едно от пър­вите места в класациите по брой полицаи на глава от населението, вът­реш­ният минис­тър Румяна Бъч­варова обяви пред БНТ, че недос­тигали още около 34 хиляди. По думите на Бъч­варова това било проб­лем, „който се залага всяка година заради хронич­ния проб­лем с бюджета“. Освен това самият процес на под­готовка на служителите на МВР е дълъг и дори и в момента да се обяви кон­курс за 34 хиляди щата, ефек­тът би се усетил не по-рано от една година, обясни минис­търът и посочи като вариант за преодоляване на прес­тъп­ността в по мал­ките населени места включ­ването на мес­т­ната власт под фор­мата на общин­ска полиция. „Имаме нужда от повече хора, но това означава повече пари“, категорична е Бъч­варова. По думите й пос­тигането на видими резул­тати в бор­бата с прес­тъп­ността било много трудно, но полицията продъл­жавала да изпъл­нява задъл­женията си. Именно това налагало провеж­дането на рефор­мата, в която, според Бъч­варова, са заложени мерки срещу преодоляване на дефицитите и по-правилно раз­п­ределение на бюджета. Вът­реш­ният минис­тър също така благодари на син­дикатите, че са отложили датата за протес­тите за след обсъж­дането на пред­ложените реформи в по-широкформат на 15 март. Паралелно с това обаче вът­реш­ният минис­тър обясни, че нераз­бирател­с­т­вото между ведом­с­т­вото и син­дикатите се дължи на „раз­минаването, че имаме раз­лични позиции на изразяване“ и посочи като напълно нор­мално противопос­тавянето. Според нея обаче син­дикатите имат право да защитават само син­дикал­ните интереси, а рефор­мата и каква да бъде тя е в правомощията на минис­търа.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие