Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кабинетът поиска разполагането на постоянен батальон на НАТО у нас

Кабинетът поиска разполагането на постоянен батальон на НАТО у нас

Кабинетът поиска разполагането на постоянен батальон на НАТО у нас

В пос­лед­ните минути на работ­ното време на деловод­с­т­вото на НС в петък бе внесен законоп­роект на Минис­тер­с­кия съвет, с който се узаконява раз­полагането на пос­тоянен батальон на НАТО на територията на Бъл­гария. Пъл­ното наименование на законоп­роекта, според официал­ното съоб­щение на Народ­ното съб­рание, е: „Законоп­роект за ратифициране на Споразумението за под­дър­жане на гар­низон (GSA) между Репуб­лика Бъл­гария, пред­с­тавяна от Минис­тер­с­т­вото на отб­раната, и Вър­хов­ното главно коман­д­ване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Базова под­дръжка на Модул на КИС със способ­ности за раз­в­ръщане (DCM), 2-ри Свър­зочен батальон на НАТО (2NSB)“. Докумен­тът, с който се пред­лага ратифицирането на под­писаното през миналата година споразумение за под­дър­жане на гар­низон между Бъл­гария и Вър­хов­ното главно коман­д­ване на Обединените въоръжени сили в Европа, е бил приет на заседание на правител­с­т­вото на 11 март. На базата на това споразумение се определят условията за установяване, фун­к­циониране и осигуряване на комуникацион­ния модул на Алианса у нас. Той принад­лежи към коман­д­ната струк­тура на Алианса, което му поз­волява да се пол­зва от общото финан­сиране на организацията. Попъл­ването на щата на модула обаче е национална отговор­ност. Новината за внесения законоп­роект предиз­вика вълна от недовол­с­тво в социал­ните мрежи. В неделя пък бе даден ход на съв­мес­тно учение с учас­тието на сили и сред­с­тва от Сухопът­ните войски на САЩ и наши военни на полигон „Ново село“. В учението ще учас­т­ват 350 американ­ски военни, до 50 единици бойна тех­ника, сред които и четири танка, 13 хеликоп­тера и друга под­дър­жаща и осигуряваща тех­ника. Пред Рой­терс от МО обявиха, че бъл­гар­с­ката армия ще изпол­зва трениров­ките, за да тес­тва способ­ността си да реагира в кризисни ситуации. В комен­тар на започ­налото учение рус­ката аген­ция ТАСС цитира воен­ния минис­тър Николай Нен­чев, който обяви че за модер­низиране на инф­рас­т­рук­турата на полигона Ново село ще бъдат вложени около 30 млн. долара от страна на Алианса. Тази година, уточ­нява ТАСС, на територията на Бъл­гария ще се проведат десетки тренировки и учения с учас­тието на сили на НАТО, а учас­тието на бъл­гар­ски воен­нос­лужещи в операции на Север­ноат­лан­тичес­кия съюз е оценено на 11,5 милиона евро.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие