Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Миков призова младите социалисти към дискусия за посоката на партията

Миков призова младите социалисти към дискусия за посоката на партията

Миков призова младите социалисти към дискусия за посоката на партията

Натискът, от страна на десни политици, Русия да се представи като агресор среща все по-сериозен отпор е Европа, категоричен е Пирински

Във Видин се проведе политическа дис­кусия на тема „Пер­с­пек­тивите пред левицата в Европа и Бъл­гария — предиз­викател­с­тва, рис­кове и въз­мож­ности“. Форумът беше иницииран от Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в Групата на Прог­ресив­ния алианс на социалис­тите и демок­ратите в Европейс­кия пар­ламент, Цен­търа за социално взаимодейс­т­вие и Фон­дация „Солидарно общес­тво“, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП. Дис­кусията бе отк­рита от пред­седателят на БСП Михаил Миков, който пос­тави акцент върху раз­лични вът­решно и вън­ш­нополитически теми, важни за Бъл­гария и за пер­с­пек­тивите пред бъл­гар­с­ката и европейс­ката левица. Пред­седателят на соц­пар­тията изтъкна, че форумът има за цел да предиз­вика една истин­ска дис­кусия между младите в БСП за смисъла от политиката, за това накъде върви пар­тията. “Една такава дис­кусия ще бъде поред­ният принос за определяне на посоката на БСП в голямото семейс­тво на европейс­ката левица“, категоричен бе Миков. Той допълни, че Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия, като най-старата пар­тия у нас, защитавала най-истински интересите на бъл­гар­с­ките граж­дани, ще обсъжда въп­роса за това — накъде върви, без никакви ком­п­лекси. „Без­работицата и доходите са сред най-често посоч­ваните проб­леми от привър­жениците на левицата в Европа“ — отбеляза от своя страна евродепутатът Илиана Йотова. По думите й друг въп­рос, който пос­тавят левите избиратели, е този за коруп­цията на политичес­кия елит, прахос­ващ огромни сред­с­тва, които биха могли да се израз­ход­ват за здравеопаз­ване, образование, раз­витие. По време на семинара Йотова под­черта, че една от основ­ните грешки, които допуска левицата в европейс­ките дър­жави в пос­лед­ните години, която традицион­ните й избиратели не прощават, е желанието на големите леви пар­тии да учас­т­ват в коалиционни управ­ления с десни политически сили. В събитието учас­тие взе и евродепутатът Георги Пирин­ски, който обърна внимание, че Бъл­гария се намира в една много трудна ситуация. Като ключово предиз­викател­с­тво пред страната ни той посочи геополитичес­ката обс­тановка, свър­зана със събитията в Украйна, като изтъкна, че натис­кът на европейско рав­нище, от страна на десни политици, Русия да се пред­с­тави като агресор среща все по-сериозен отпор. „До 20072008 г. същес­т­вуваше раз­биране за въз­мож­ността за сът­руд­ничес­тво между Европа и Русия, но пос­тепенно в Русия се нат­рупа едно усещане, че целта е тя да се пос­тави в положение, в което да бъде кон­т­ролирана“, комен­тира евродепутатът. По думите му без­работицата и бед­ността са друго водещо предиз­викател­с­тво, което е съз­дало една общес­т­вена среда, довела до отх­вър­лянето на статук­вото на неолиберал­ния модел и идването на СИРИЗА на власт в Гър­ция.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие