Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стартира кандидатстудентската кампания в УНСС

Стартира кандидатстудентската кампания в УНСС

В Универ­ситета за национално и световно стопан­с­тво се проведоха пър­вите два изпита от пър­вата пред­варителна кан­дидат­с­туден­т­ска изпитна сесия (единен приемен изпит на хар­тиен носитeл по подобие на SAT), съоб­щиха от прес­цен­търа на вис­шето учеб­ното заведение. Изпити се проведоха по бъл­гар­ски език и литература — от 9.00 часа, и по геог­рафия на Бъл­гария — от 14.00 часа. Оцен­ките от изпитите ще бъдат обявени във втор­ник в сайта на УНСС, на лис­тинги, раз­лепени в сградата на универ­ситета, или чрез SMS до кандидат-студентите, пожелали това. От пър­вата изпитна сесия на 22 март е изпитът по математика и по история на Бъл­гария, а на 29 март — по чужди езици (анг­лийски, нем­ски, френ­ски, испан­ски и руски). Всички изпити продъл­жават по три аст­рономически часа. Приемът в УНСС е само с успешно положен кан­дидат­с­туден­т­ски изпит и с минимален бал “добър“ от дип­ломата за средно образование. В УНСС се обучават бакалаври в редовна и в дис­тан­ционна форма по 47 специал­ности, в десет от които обучението е изцяло на анг­лийски език. От УНСС посоч­ват, че всеки месец — от октом­ври до юни включително, има пред­варителни елек­т­ронни единни приемни изпити.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие