Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 84% от социалистите одобряват своя лидер Михаил Миков, изчисляват социолози

84% от социалистите одобряват своя лидер Михаил Миков, изчисляват социолози

84% от социалис­тите одоб­ряват своя лидер. Това сочи пред­с­тавително социологическо проуч­ване на „Вкзакта рисърч“, проведено между 24 фев­руари и 4 март. В същия момент обаче извън елек­тората на БСП Миков получава 67% неодоб­рение, докато 16,5% от бъл­гарите одоб­ряват работата му начело на левицата. Ако днес пък се провеж­даха пар­ламен­тарни избори, ПП ГЕРБ би получила 27,4% от вота на бъл­гарите, а БСП11.1%. За ДПС биха гласували 8,2%, за РБ5,5%. Ком­пания на пър­вите четири пар­тии в НС биха правили още ПФ с резул­тат от 4,5%, АБВ и Атака с по 3%. ББЦ (БДЦ) един­с­т­вена би останала извън пар­ламента, тъй като елек­торатът й се свива значително. След като изтекоха пър­вите 100 дни от управ­лението на кабинета „Борисов 231% от бъл­гарите одоб­ряват неговата работа, като недоволни от кабинета са 55%. В пър­вите дни на март премиерът Бойко Борисов е одоб­ряван от 43%, а 45% от бъл­гарите са на обрат­ното мнение. Според 7% от бъл­гарите най-важното пос­тижение на кабинета е, че върна доверието на европейс­ките инс­титуции в Бъл­гария. На второ място — 6 % посоч­ват наличието на по-добър и толеран­тен тон в политиката, на промяна в поведението на министър-председателя и на по-висока коалиционна кул­тура на управ­ляващите. На трето място, отново 6% отк­рояват нап­равеното в социал­ната сфера, като обръщат особено внимание на колед­ните и велик­ден­с­ките над­бавки за пен­сионерите, на повишаването на минимал­ната работна зап­лата, както и на идеята за увеличаване на дет­с­ките над­бавки и новите правила за под­помагане на многодет­ните семейс­тва. На чет­върто място се отчита стремежа да се провеж­дат реформи във всички важни области на общес­т­вения живот — 5%. 46% от интер­вюираните пък посоч­ват, че нямат негативни впечат­ления от работата на правител­с­т­вото до момента. 16% твър­дят, че им е нап­равило лошо впечат­ление тег­ленето на заем от 16 милиарда лева, 7% критикуват кабинета за лип­сата на реформи, а 6% за лип­сата на син­х­рон между пар­т­ньорите в управ­лението. Отсъс­т­вието на мерки за справяне с без­работицата, както и проб­лемите свър­зани с пен­сион­ната реформа, са посочени от равни дялове от по 4% като поводи за разочарование от пър­вите стъпки на кабинета. Еднов­ременно с това 52.4% от бъл­гарите смятат, че за страната би било по-добре, ако нас­тоящият кабинет изкара пълен ман­дат, а 20.8% се обявяват за пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори. 26.8% не могат да преценят кое е по-добре за страната. Идеята за въвеж­дането на задъл­жително гласуване се под­к­репя от 52%, а 36% са против. Налице е кон­сен­сус между избирателите на ГЕРБ и на БСП за пол­зите от задъл­жител­ното гласуване. И в двата елек­тората под­к­репящите задъл­жител­ния вот са по около 70%.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие