Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Въвеждат електронен картон при изплащането на пенсии

Въвеждат електронен картон при изплащането на пенсии

Въвеждат електронен картон при изплащането на пенсии

От 1 юли 2015 г. отпада издаването на осигурителни книжки

Въвеж­дане на елек­т­ронен изп­лащателен кар­тон, по който ще се извър­шва и отчита плащането на пен­сии в пощен­с­ките стан­ции, пред­виж­дат одоб­рените от правител­с­т­вото промени в Наред­бата за пен­сиите и осигурител­ния стаж. По време на вчераш­ното си заседание кабинетът прие изменения в общо седем нор­мативни акта, свър­зани с промените в Кодекса за социално осигуряване, който влезе в сила от 1 януари 2015 г. С кар­тона се съз­дава въз­мож­ност и ред за изп­лащане на пен­сиите от друга пощен­ска стан­ция, раз­лична от тази по пос­тоянен или нас­тоящ адрес на пен­сионера. Докумен­тите, издавани от общините (кмет­с­т­вата), необ­ходими за преценка на пен­сионни права, ако не са пред­с­тавени от заявителите, ще могат да се изис­к­ват служебно от длъж­нос­т­ното лице в НОИ. Изменят се и раз­поред­бите за условията за пен­сиониране, които са в сила от 1 януари – спирането за една година на нарас­т­ването на въз­растта за придобиване право на пен­сия и повишаването на изис­куемия осигурителен стаж с 4 месеца, както и запаз­ването на условията за пен­сиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд за 2015 г. С промяна в Наред­бата за реда за отчитане на професионал­ните болести отпада задъл­жението на осигурителите в 3-дневен срок да изп­ращат в НОИ копия от пър­вич­ните бол­нични лис­тове за професионална болест. С измененията се включва и времен­ната неработос­пособ­ност като условие за приз­наването на професионал­ния харак­тер на заболявания извън Списъка на професионал­ните болести, когато същите са причинени основно и пряко от трудовата дей­ност. Правител­с­т­вото отмени и текст от Наред­бата за отчитане на трудовите злополуки във връзка с новия ред за пред­с­тавяне в НОИ на дан­ните от издадените бол­нични лис­тове и решенията по обжал­ването им. Обменът на данни от издадените бол­нични лис­тове и решенията по обжал­ването им ще се извър­шва чрез автоматизиран обмен между админис­т­рациите – по елек­т­ронен път чрез уеб услуги, предос­тавяни от НОИ. Нап­равените изменения в Наред­бата за изчис­ляване и изп­лащане на парич­ните обез­щетения от дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване са свър­зани с увеличаването от 18 на 24 месеца на периода, от който се изчис­лява парич­ното обез­щетение при бремен­ност и раж­дане и при осиновяване на дете от 2– до 5-годишна въз­раст. Освен това, от 1 юли 2015 г. отпада издаването на осигурителни книжки за всички категории осигурени лица. При отпус­кане на обез­щетения, помощи и пен­сии, осигурител­ният стаж, осигурител­ният доход и внесените осигурителни вноски на лицата могат да се зачитат въз основа на дан­ните от елек­т­рон­ните регис­три на НАП и НОИ.

Отпадането на издаването и завер­ката на осигурителни книжки ще доведе до намаляване на админис­т­ратив­ната тежест за лицата, се мотивират вносителите на промените.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие