Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Да не забравяме цената на националната си свобода, призова Михаил Миков

Да не забравяме цената на националната си свобода, призова Михаил Миков

Да не забравяме цената на националната си свобода, призова Михаил Миков

Пред­седателят на БСП Михаил Миков отп­рави поз­д­рав към бъл­гар­с­ките граж­дани по случай Национал­ния праз­ник на Репуб­лика Бъл­гария. В своя адрес Миков обърна внимание, че съх­раняването и отс­тояването на свободата са част от борба, която никога не прик­лючва и отп­рави призив към бъл­гар­с­кото общес­тво да не заб­равя колко скъпо ни е струвала национал­ната свобода. По думите му само това е начина да вър­вим смело към утвър­ж­даване на всички останали свободи — политичес­ката, икономичес­ката, граж­дан­с­ката. „Днес праз­нуваме, защото не искаме да загубим спомена за жер­т­вите за нашата дър­жав­ност, които дадохме ние и всички онези, които вдиг­наха оръжие за нея — руси, румънци, сърби, чер­ногорци, фин­лан­дци — близки и далечни народи. Праз­нуваме, защото без историчес­ката памет, няма да го има самочув­с­т­вието, ще е кухо дос­тойн­с­т­вото, ще изчезне уважението към нашия национален успех — въз­к­ръс­ването на Бъл­гария, и към усилията, които го нап­равиха въз­можно. Праз­нуваме, защото нашите деди жадуваха това самочув­с­т­вие и това дос­тойн­с­тво, бореха се за тях, извоюваха ги и ни завещаха да не ги губим — завет, който не винаги успяваме да спазим. Чес­т­ваме 3 март, защото без Обсадата на Плевен, без Бит­ката при Стара Загора, без Епопеята на Шипка — нямаше да имаме свободата, която дава самочув­с­т­вието, която гаран­тира дос­тойн­с­т­вото. И нея си поз­воляваме да губим, а не бива“, заяви социалис­тът в своят поз­д­равителен адрес. „Извоюването на свободата, ней­ното съх­раняване и отс­тояване са усилия от борба, която никога не прик­лючва с краен и категоричен успех. Освен национал­ната, която сме пос­тиг­нали, не само заради помощта и обс­тоятел­с­т­вата, а най-вече защото сме я поис­кали истин­ски, днес има свободи, които също трябва да пожелаем, да извоюваме, да браним — политичес­ката, икономичес­ката, граж­дан­с­ката… Без да се опит­ваме да вземаме сами решенията, като нация и като лич­ности, без да намерим социал­ния баланс чрез справед­ливост и солидар­ност, без да сме самос­тоятелни като граж­дани на своята дър­жава, непод­в­лас­тни на манипулации и съм­нителни авторитети — тези свободи няма да ги имаме. Уважаеми сънарод­ници, нека не заб­равяме колко скъпо ни е струвала пър­вата свобода — национал­ната, бъл­гар­с­ката и нека не се страхуваме да правим далеч по-малките крачки към останалите. Те ще укрепят и нея!“, се казва още в дек­ларацията на пред­седателя на БСП, пуб­ликувана във Фейс­бук.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие