Синдикатът на учителите подкрепя идеята за един учебник за дисциплина

Син­дикатът на бъл­гар­с­китe учители смята, че е необ­ходим по един учеб­ник за дис­цип­лина и да има раз­нооб­разни помагала, които да отговарят на раз­лич­ните нужди на учениците. 36% от учениците от 8 до 12 клас не си купуват учеб­ници, посочи пред­седателят на син­диката към КНСБ Янка Такева. Мисля, че когато е един учеб­ник, ще бъде качес­т­вен, защото всички усилия ще бъдат насочени към учеб­ното съдър­жание, а не към това колко варианта учеб­ници да нап­рави едно издател­с­тво. В около 65% от учеб­ните заведения в страната са пред­видени ремонти, допълни Такева.

Меж­дув­ременно, стана ясно, че син­дикатът на бълар­с­ките учители е съб­рал 17 000 под­писа в под­к­репа на Европейс­ката граж­дан­ска инициатива за отпус­кане на повече сред­с­тва за образование в страните членки на ЕС. Очаква се до 18 юни, когато е срокът за подаване на под­пис­ката в цен­т­ралата Син­диката, броят им да над­х­върли 20 000.