Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Лазаров: Проектът, заради който БСП ни дава на прокуратурата, е одобрен от техен министър

Министър Лазаров: Проектът, заради който БСП ни дава на прокуратурата, е одобрен от техен министър

Министър Лазаров: Проектът, заради който БСП ни дава на прокуратурата, е одобрен от техен министър

Воденето на предизборна кампания на гърба на служебното правителство няма да доведе до резултати, категоричен е вицепремиерът

“Поз­д­равяваме БСП за политиката им за нулевата толеран­т­ност към коруп­ционни прак­тики. Ние искаме да припомни, че проек­тът, внесен в прокуратурата, е одоб­рен от пред­ход­ното правител­с­тво, когато социален минис­тър е Георги Гьоков.“ Това каза служеб­ният вицеп­ремиер и минис­тър на труда и социал­ната политика Лазар Лазаров.

И напомни, че имал всички инс­т­рументи да промени проекта. Г-н Гьоков е могъл да пред­п­риеме и дейс­т­вия за осигуряване на общин­ски и дър­жавни помещения, каза още Лазаров. Той припомни, че срокът за реализацията на проекта е бил края на 2022 г.

По-рано през деня БСП обяви, че дава служеб­ния вицеп­ремиер и социален минис­тър на прокуратурата.

Става въп­рос за проект “Раз­витие на социал­ната икономика“ на обща стой­ност от близо 27 милиона в 2 ком­понента, обясни депутатът и бивш социален минис­тър Георги Гьоков. Единият е за съз­даването на 6 регионални цен­търае за под­к­репа модер­низирането на пред­п­риятията за социал­ната икономика.

2,16 млн. лв. от проекта са дадени за закупуване на имоти в Плов­див, Бур­гас и Габ­рово и решението е на служеб­ното правител­с­тво с N1023 от 15 декем­ври 2022 г., с което въз­лага на минис­търа на труда и социал­ната политика да сключи договори за покупка в полза на дър­жавата на 3 нед­вижими имота от час­тни субекти, раз­каза Гьоков. И попита защо се прави това, а не се тър­сят свободни дър­жавни или общин­ски имоти.

Обър­нахме се към кметове на общини, но не получихме съдейс­т­вие за предос­тавяне на общин­ски сгради, каза Лазаров. И обясни, че се тър­сят точно определи помещения, където да има дос­тъпна общес­т­вена среда и голям път­никопоток. Идеята е хората, които минават, да виж­дат продук­тите на социал­ните пред­п­риятия.

Съг­ласно проекта се обър­нахме към аген­ции и получихме 35 оферти, каза още Лазаров. 23 пък не са отговаряли на изис­к­ванията. Нап­равена е и независима пазарна оценка на 13-те имоти. Осигурили сме пълна проз­рач­ност на целия процес и сме гаран­тирали дър­жав­ния и социален и интерес, каза още той. Спес­тени били над 2,2 млн. лева от покуп­ката на имотите. Основ­ният мотив в работата ни е да гаран­тираме общес­т­вения интерес, каза още вицеп­ремиерът. Всички сделки пък били законосъоб­разни.

Благодаря на целия си екип за работата им, каза Лазаров. И обясни, че един от успехите им е вдигането на линията на бед­ност до 504 лв. Всеки десети бъл­гарин пък е бил обх­ванат от помощите за отоп­ление.

Воденето на предиз­борна кам­пания на гърба на служеб­ното правител­с­тво едва ли щяло да доведе до резул­тати. Лазаров пожела успех на пар­тиите в предиз­бор­ната кам­пания.

До момента не са водени раз­говори за учас­тието ми в след­ващ служебен кабинет. До момента съм бил част от всички служебни кабинети на президента Румен Радев, ако някой оцени работата ми, ще обмисля поканата, каза още той.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие