Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Близо четвърт от българите са без нормално отопление

Близо четвърт от българите са без нормално отопление

Близо четвърт от българите са без нормално отопление

Без дефиниция за енергийната бедност рискуваме да загубим 1,4 млрд . евро , заяви Сергей Станишев

7% от населението на ЕС не е имало адек­ватно отоп­ление през зимата, у нас — 3,5 пъти повече. Това са данни на Еврос­тат за 2020 г., посочи евродепутатът Сер­гей Станишев, отк­ривайки кръг­лата маса “Енер­гий­ната бед­ност и ангажимен­тите на дър­жавата“, организирана от групата на социалис­тите и демок­ратите в Европейс­кия пар­ламент, цитиран от „Епицен­тър“.

23,7 процента от бъл­гарите не са имали адек­ватен дос­тъп до отоп­ление през 2021 година, за ЕС този процент е 7. Към януари 2022 г. Бъл­гария има най-ниската минимална работна зап­лата в Съюза — 332 евро, след­ващата най-ниска зап­лата е 500 евро. Край­ното енер­гийно пот­реб­ление на човек в Бъл­гария е 61% в срав­нение със сред­ното за ЕС. Раз­ходите на домакин­с­тво за енер­гийни нужди, свър­зани с дома, в Бъл­гария са средно 15% в срав­нение със сред­ноев­ропейс­ките — в раз­мер на 5%.

Ако плащането се проточи във времето, това ще отложи и получаването на остатъка от сумата по плана, в раз­мер на 10 млрд. лева, заяви Сер­гей Станишев. Затова той призова за политическа воля и взаимодейс­т­вие между инс­титуциите за приемането на определение за енер­гийна бед­ност.

“Имаме нужда наис­тина от ком­п­лек­сна дър­жавна национална политика за ограничаване на енер­гий­ната бед­ност и за кон­к­ретни мерки в под­к­репа — и на биз­неса, особено на мал­ките и средни пред­п­риятия, и на хората.“

Станишев посочи, че Бъл­гария не е приела дефиниция за енер­гийна бед­ност. Той посочи, че тази дефиниция е необ­ходима, за да се усвояват сред­с­т­вата от втория транш по Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост, въз­лизащи на 1,4 млрд. евро.

“Би ми се искало в Народ­ното съб­рание да обсъж­дат тази тема, а не начина на гласуване — правител­с­т­вото да внесе утре дефиницията опира до това НС да я приеме в закона за енер­гетиката“, посочи Станишев.

В Бъл­гария проб­лемът с енер­гий­ната бед­ност е пос­тавена с особена ост­рота, тъй като доходите ни са 25% от европейс­ките, посочи той. Според него трябва да се ускори работата на инс­титуциите, за да се даде дефиниция на енер­гийна бед­ност и да се приемат кон­к­ретни мерки, които ще поз­волят на бъл­гарите да оцелеят през тази и след­ващата зима.

На форума бе вицеп­ремиерът Атанас Пеканов, пред­седателят на комисията по енер­гетика в пар­ламента Делян Доб­рев, знам.-министър Надя Клисур­ска, депутатът от ПП Саман­дов, шефът на КЕВР Иван Иванов, лидерът на БСП-София Иван Таков.

Дис­кусията „Да намалим смет­ките — енер­гий­ната бед­ност и цените е част от кам­панията на Групата на социалис­тите и демок­ратите в ЕП “Bring the bills down“, включ­ваща пред­ложения за 15 кон­к­ретни мерки и 100 млрд. евро Зимен пакет за солидар­ност за граж­даните и биз­неса на страните-членки.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие