Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Събранията на етажната собственост - вече и онлайн

Събранията на етажната собственост - вече и онлайн

Скоро може да се появи въз­мож­ност съб­ранията на етаж­ната соб­с­т­веност да се провеж­дат и чрез онлайн връзка с някоя от плат­фор­мите за онлайн срещи, освен само присъс­т­вено. Това става ясно от пред­ложените от служеб­ното правител­с­тво промени в Закона за управ­ление на етаж­ната соб­с­т­веност (ЗУЕС), съоб­щава „Сега“. Според вносителите така ще може да се увеличат въз­мож­нос­тите за учас­тие на повече соб­с­т­веници, пол­з­ватели и обитатели и с цел улес­няване и подоб­ряване на комуникацията в етаж­ната соб­с­т­веност. Пред­ложения по пуб­ликувания текст за общес­т­вено обсъж­дане се приемат до 3 октом­ври.

Идеите за изпол­з­ване на Интер­нет включ­ват и книгата на етаж­ната соб­с­т­веност, извес­тна повече като домова, да може да се под­държа и в елек­т­ронен вид, като дан­ните в нея ще се съоб­щават на управител­ния съвет (управителя) чрез дек­ларация по образец.

По отношение провеж­дането на общо съб­рание се пред­лага още намаляване на кворума от 67 на сто идеални части от общите части на етаж­ната соб­с­т­веност на 51 на сто. Другата идея, засягаща кворума при лип­сата му, съб­ранието да не се отлага за след­ващия ден, а час по-късно присъс­т­ващите да могат да вземат решение, независимо какъв дял от идеал­ните части те пред­с­тав­ляват.

С исканите промени се пред­вижда и отпадане на освобож­даването от раз­ходите за управ­ление и под­дръжка на общите части на лицата, които пребивават в етаж­ната соб­с­т­веност не повече от 30 дни в рам­ките на една кален­дарна година (т.е. за праз­ните апар­таменти), като се запазва раз­поред­бата в частта, в която се освобож­дават от раз­ходи децата, ненавър­шили 6-годишна въз­раст.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...