Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2)

ВМА отбеляза 131 години от създаването си

С под­насянето на венци пред памет­ника на загиналите медицин­ски чинове пред сградата на ВМА започна вчераш­ното отбеляз­ване на 131-та годиш­нина от съз­даването на Воен­номедицин­ска акадения. На събитието присъс­т­ваха начал­никът на ВМА генерал-майор проф. д-р Вен­цис­лав Мутаф­чийски, пред­седателят на Народ­ното съб­рание Вежди Рашидов, служеб­ният минис­тър на здравеопаз­ването д-р Асен Меджидиев, зам.-министърът на отб­раната Теодора Ген­чов­ска, кметът на София Йор­данка Фан­дъкова, пред­с­тавители на бол­ници и военни струк­тури и други официални гости.

С гор­дост и чув­с­тво за изпъл­нен дълг бих искал да заявя, че ВМА се намира в отлична кон­диция и запазва тен­ден­циите от 2018 г., когато нямахме дъл­гове. 2023 г. ще пос­рещ­нем без дъл­гове и със складове…

Прочети още…

Лошо прогноза: Ще строим магистралите още 30 години, ако не сменим начина на финансиране

Лошо прогноза: Ще строим магистралите още 30 години, ако не сменим начина на финансиране

Осигурени са средствата за зимното почистване, то ще струва толкова, колкото е тежка зимата, коментира регионалният министър арх. Иван Шишков

Още 30 години ще са необ­ходими за завър­ш­ването на необ­ходимите за страната ни магис­т­рали при сегаш­ния начин на финан­сиране. Затова е необ­ходимо той да бъде променен и да дадем част от тях на кон­цесия.

Това заяви в интервю за сут­реш­ния блок на БНТ минис­търът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото арх. Иван Шиш­ков.

Той посочи, че трябва да…

Прочети още…

Заради връщането на хартиената бюлетина ПП плаши да не изпълни втория мандат

Заради връщането на хартиената бюлетина ПП плаши да не изпълни втория мандат

Депутатите оставиха флашките, премахнаха тъмната стаичка и оставиха без промяна състава на ЦИК

Няма как да пред­ложим правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото с втория ман­дат, след като пър­вата ясна гаран­ция, която искахме — отказ от връщането на хар­тиената бюлетина, просто я хвър­лят в бок­лука като невалидна бюлетина. Това обясни в отговор на жур­налис­тически въп­рос в кулоарите на Народ­ното съб­рание съп­ред­седателят на “Продъл­жаваме Промяната“ Кирил Пет­ков, цитиран от БТА.

Ако хар­тиената бюлетина мине…

Прочети още…

Отстраняват неизправност в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Отстраняват неизправност в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

В процеса на екс­п­лоатация на шести блок на АЕЦ „Коз­лодуй” са регис­т­рирани индикации за пропуск на топ­лоносител от първи към втори кон­тур в трети парогенератор, съоб­щиха от атом­ната цен­т­рала.

Не са дос­тиг­нати стой­ности, над­х­вър­лящи ограниченията за безопас­ност в тех­нологич­ния рег­ламент на блока. Блокът ще бъде спрян при дос­тигане на ограниченията за екс­п­лоатация за отс­т­раняване на пропуска.

От цен­т­ралата уточ­няват, че количес­т­вото на пропуска е пред­мет на неп­рекъс­нат кон­т­рол, като към…

Прочети още…

Едва 29% от българите с дигитални умения, двойно по-малко от средното за Евросъюза

Бъл­гар­с­ките деца учат по-малко дни през годината от своите връс­т­ници в Европа. Учениците в Бъл­гария, които напус­кат сис­темата преж­дев­ременно, са повече от сред­ното в Европейс­кия съюз. Това са част от изводите в док­лада от Обзора на образованието и обучението, изгот­вен от Европейс­ката комисия.  Според него процен­тът на напус­кащите преж­дев­ременно образованието бавно намалява. През 2021 г. той е 12.2% (в срав­нение с 12.8% през 2020 г. и 14% през 2019 г.), но все още е над сред­ната стой­ност за ЕС

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...