Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2)

МТСП ще финансира 47 проекта по „Красива България“

Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика ще финан­сира 47 проекта по „Красива Бъл­гария“ през 2023 г. за подоб­ряване на общес­т­вената среда и социал­ната инф­рас­т­рук­тура. С изпъл­нението им ще се обновят и ремон­тират дет­ски ясли и градини, училища, админис­т­ративни сгради, здравни, спор­тни и социални обекти, музей и читалища.

Общата стой­ност на одоб­рените пред­ложения е 12,1 млн. лв. От тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива Бъл­гария“, а останалата част е съфинан­сиране от бенефициен­тите. Очаква се реализирането на пред­ложенията да осигури работа за около 530 души, от които близо 190 ще са регис­т­рирани в бюрата по труда без­работни. В рам­ките на Проект „Красива Бъл­гария“ (ПКБ) ще се проведат и 15 квалификационни курса за обучение и…

Прочети още…

Връщат пари на закупилите по-скъпи ученически карти в София

От вчера кар­тата за една линия от столич­ния град­ски тран­с­порт отново е в продажба. Това е въз­можно след като през фев­руари колегите в общин­с­кия съвет под­к­репиха пред­ложението ми да се върне един от най-предпочитаните от граж­даните пътни документи. Няма промяна в цените — поимен­ната карта е отново 23 лева, а непер­сонализираната 28 лева. Това написа в профила си във фейс­бук пред­седателят на Столич­ния общин­ски съвет Георги Геор­гиев.

Всички закупили по-скъпи ученически карти могат да отидат…

Прочети още…

Бившият шеф на КАТ-Благоевград уреждал фирма с патрулки

Окръж­ната прокуратура в Благоев­г­рад внесе за раз­г­леж­дане в съда обвинителен акт срещу бив­шия шеф на КАТ в облас­т­ния град Данаил Стоицов, съоб­щиха от дър­жав­ното обвинение. Стоицов ще се изп­рави пред съда близо пет години, след като бе задър­жан при показна акция на МВР през май 2018 г.

Според обвинението бив­шият шеф на КАТ е раз­пореж­дал пат­рулен автомобил да обс­лужва и съп­ровожда по пътищата тежка тех­ника на фирма.

“Раз­пореж­дал е съп­ровож­дане със служебен специализиран автомобил на…

Прочети още…

МС и ЦИК си подхвърлят параваните за гласуване

МС и ЦИК си подхвърлят параваните за гласуване

Министерството на електронното управление започна тестове на машините за вота

Минис­тер­с­кият съвет няма задъл­жение да определи парамет­рите на параваните за гласуване, комен­тира в началото на днеш­ното правител­с­т­вено заседание премиерът Гълъб Донев. Той обяви, че не раз­бира аргумен­тите на район­ните избирателни комисии, които искат от него указания какви паравани да осигурят за изборите на 2 април.

Проб­лемът с параваните въз­никна от промените в Избор­ния кодекс, тъй като те заменят т.нар…

Прочети още…

„Левицата!“ подкрепи фермерите, настоява за пълна компенсация на поливната вода

Приоритет за „Левицата!“ е да защитава земедел­с­ките произ­водители и в след­ващия пар­ламент ще внесе законоп­роект за механизъм, с който полив­ната вода да стане без­п­латна за бъл­гар­с­ките земеделци. Цената на полив­ната вода се повиши с над 100 пъти и е непосилна за бъл­гар­с­ките произ­водители. От коалицията обвиниха дъл­гогодиш­ното управ­ление на ГЕРБ и след това Чет­вор­ната коалиция за пляч­кос­ването и съсип­ването на дружес­т­вото „Напоителни сис­теми“. „В резул­тат на това сега земедел­с­ките произ­водители не…

Прочети още…

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие