Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) За първи път от години потреблението на зърно ще надвиши производството

За първи път от години потреблението на зърно ще надвиши производството

За първи път от години потреблението на зърно ще надвиши производството

В пос­лед­ните прог­нози на Светов­ния съвет по зърно се отбелязва, че за първи път от години пот­реб­лението на зърно ще над­виши произ­вод­с­т­вото през тази рекол­тна година (20182019). Това естес­т­вено доведе до увеличение в цените на почти всички основни зър­нени кон­т­ракти по светов­ните бор­сови пазари. Най-общо казано, на годишна база пос­къп­ването при пшеницата е между 8 и 12%, като 89% се отнасят за Русия и Украйна, а в САЩ и ЕС то е от порядъка на 1213%. В Чикаго за пос­лед­ната сед­мица пшеницата се повиши с 18.00 долара до 219.00 щд/тон, във Фран­ция промяната е с 1 евро до 170.00 евро/тон. Украйна и Русия не нап­равиха изк­лючение с повишение от 3 и 6 долара и цените им бяха съот­ветно 211 щд/тон за Украйна и 217 щд/тон за Русия. В тези две дър­жави обаче прог­нозите са за продъл­жаващ рекор­ден износ (те са пред­почитани при големите тър­гове в Северна Африка) и не се очаква промяна в екс­пор­т­ния потен­циал. При царевицата тен­ден­цията в цените е същата, на годишна база повишението е от 10 до 19% , но прог­нозите за САЩ са за стаг­нация в износа заради отношенията с Китай. За сед­мицата цените за Чикаго са плюс 5.00 долара до 193.00 щд/тон, плюс 4 долара в Украйна до 207.00 щд/тон и плюс 2 евро във Фран­ция до 169.00 евро/тон. Рапицата в Евпорейс­кия съюз /Еuronext/ пос­къпна с 1.50 евро до цена от 352.00 евро/тон. Ечемикът в Русия и Украйна е един­с­т­веното изк­лючение в този списък, неговата цена спадна с по 3 долара и в двете страни до съот­ветно 170.00 и 207.00 щд/тон.

В кръг “Зърно“ на Софийска стокова борса АД цените на кон­т­рак­тите не отбеляз­ват особени промени, освен пред­ложенията през изминалата сед­мица се появи и тър­сене. Хлеб­ната пшеница се пред­лагаше на 283.00 лв/т, тър­сенето на 263 лв/тон.. Фураж­ната пшеница е от 271.00 лв/т за продавачите до 251 лв/т за купувачите, а фуражен ечемик се пред­лага на 252.00 лв/тон, като при него нас­рещ­ните анонси са на 232 лв/тон. Царевицата се оферира на 285.00290.00 лв/т, а се търси на 270.00 лв/тон. Всички цени са без ДДС.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят