Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Учени предлагат гроздолечение и вино за диабетици

Учени предлагат гроздолечение и вино за диабетици

Учени предлагат гроздолечение и вино за диабетици

В Инс­титута по лозар­с­тво и винар­с­тво в Плевен започ­ват проект за раз­витие на гроз­долечение. Това съобщи проф. Мирос­лав Иванов — завеж­дащ отдел “Сор­тове и сор­топод­дър­жане“ в един­с­т­вения у нас Инс­титут по лозар­с­тво и винар­с­тво. “Имаме идея да раз­работим сор­тове за лечение, както и идея за произ­вод­с­тво на вино, под­ходящо за диабетици“, поясни професорът. Идеята ще се раз­работва в пар­т­ньор­с­тво с Медицин­с­кия универ­ситет в Плевен и Тракийс­кия универ­ситет в Стара Загора.

В Бъл­гария има няколко сорта грозде, които притежават качес­тва да се изпол­з­ват за гроз­долечение, поради факта, че запаз­ват по-ниско съдър­жание на въг­лехид­рати. “Ако успеем, може да се каже, че ще нап­равим крачка за изпол­з­ването на гроз­дето. Правено е преди години гроз­долечение, но в пос­ледно време няма подобни опити и дано пос­тиг­нем резул­тати. Спрели сме се да изс­лед­ваме няколко сорта, особено без­семен­ния “Вит“. Позоваваме се на проуч­вания, че без­семен­ните сор­тове имат повече лечебни свойс­тва от семен­ните. Ако се пос­тигне успех да бъде произ­веж­дано и вино, под­ходящо за диабетици, това ще бъде принос и за медицин­с­ката и за лозар­с­ката наука — крачка в посоката, която сме си пос­тавили с тези сор­тове — да се насочим и към лечението с грозде“, каза в зак­лючение проф. Мирос­лав Иванов пред БТА.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят