Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ЕС иска задължително обозначаване на страна на произход на храните

ЕС иска задължително обозначаване на страна на произход на храните

Страната на произ­ход задъл­жително ще трябва да се отбелязва на етикета на продукта, това е съоб­щил говорител на Европейс­ката комисия пред EURACTIV.com по повод обър­к­ването дали това изис­к­ване има задъл­жителен или доб­роволен харак­тер. Миналия месец Комисията излезе с проект за пуб­лично обсъж­дане на рег­ламент за посоч­ване страната на произ­ход, но нас­тъпи обър­к­ване със заг­лавието на документа, в който присъс­тва думата „доб­роволно“ означаване. Говорителят на ЕС посочва, че от тек­ста става ясно, че означаването на етикета на страната на произ­ход ще е задъл­жително, но посочва, че към момента това е просто проект на пред­ложение.

В страни като Италия и Гър­ция има нарас­т­ваща тен­ден­ция за по-прецизно етикетиране на храните като основ­ният аргумент за това е, че пот­ребителите трябва да знаят откъде идва храната им. Европейс­ките граж­дани тър­сят инфор­мация за произ­хода на храните, сочи и док­лад на Европейс­ката организация на произ­водителите. Миналия август Италия реши да наложи задъл­жително етикетиране на пас­тата и ориза относно основ­ните със­тавки – според новите правила трябва да е посочено мяс­тото на отг­леж­дане на пшеницата и ориза. Пред­с­тавители на хранител­ната индус­т­рия реагираха негативно на мер­ките, пред­видени от Комисията, с аргумента, че те ще дис­к­редитират един­ния пазар. Меж­дув­ременно Гър­ция също пред­вижда подобни мерки за тази година.

Въп­роси буди и темата за основ­ните със­тавки на храните. Според ЕС страната или мяс­тото на произ­ход на основ­ната със­тавка, при положение, че то не е същото като страната на произ­ход на край­ния продукт, трябва да бъде отбелязано като ЕС, не-ЕС или съчетание от двете. Тази въз­мож­ност обаче – да се отбелязва просто, че страната на произ­ход не е европейска, без да се отбелязва коя точно е тя, може да доведе до обър­к­ване на пот­ребителите, смятат от организацията за безопасна храна в Европа.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...