Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66016 BGN1 GBP = 2.23971 BGN1 CHF = 1.66128 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 73 млн. лева…хвърлени на вятъра

73 млн. лева…хвърлени на вятъра

73 млн. лева…хвърлени на вятъра

Държавата продължава да субсидира заетост, която се е доказала като неефективна

И през 2018 г. дър­жавата ще дейс­тва на пазара на труда най-вече чрез суб­сидирана заетост, пише в анализ Зор­ница Славова от Инс­титута за пазарна икономика (ИПИ). Национал­ният план за дейс­т­вие по заетостта за 2018 г. пред­вижда временна заетост за 18 хил. души и обучение на 11 хиляди – всичко за 73 млн. лева. Спрямо миналата година общата сума е същата, пише анализаторът. Струк­турата на раз­ходите също е подобна — 77% (56 млн. лв.) от парите ще бъдат похар­чени за прог­рами за дирек­тно съз­даване на заетост, 5% (4 млн. лв.) за обучителни прог­рами, а останалите – за ком­бинирани. Интересно е, че трите най-големи прог­рами, въп­реки че са замис­лени да осигуряват и обучения (ясно видимо от от имената на двете от тях), ще съз­дават само суб­сидирана заетост и през 2018 година. Това са „Национална прог­рама за заетост и обучение на хора с трайни увреж­дания” (9 млн. лв.), „Регионални прог­рами за заетост” (8 млн. лв.) и „Прог­рама за обучение и заетост на продъл­жително без­работни лица” (7 млн. лв.), които ще съз­дадат временна заетост на близо 6 хиляди души и ще обучат и квалифицират точно 0 души. Най-много сред­с­тва за обучения пък са по линия на прог­рамите със социал­ните пар­т­ньори (син­дикати и работодател­ски организации) – 10 млн. лв. за обучение на близо 8 хил. души и заетост на 3 хиляди.

Проб­лемът е, че макар пазарът на труда в страната да се раз­вива добре, а заетостта да отбеляза рекорд през 2017 г., дър­жавата продъл­жава да суб­сидира заетост, която не само се е доказала като неефек­тивна, крат­кос­рочна и скъпа мярка, но и обх­ваща много малка част от без­работ­ните. Дори Минис­тер­с­т­вото на труда откри при пър­вия си и един­с­т­вен анализ на прог­рамите, че те не водят до дъл­гос­рочна реализация на пазара на труда, а само временно съз­дават заетост, която не води до повишаване на кон­курен­тос­пособ­ността на учас­т­ващите и след края на прог­рамите те отново са без­работни… до след­ващата прог­рама. Дос­татъчно е и да се пог­ледне кар­тината в ЕС75% от сред­с­т­вата за активна политика на пазара на труда в Бъл­гария са за дирек­тно съз­даване на заетост (суб­сидирана заетост), а в ЕС този дял е 18% по пос­ледни данни от 2015 година. За обучения в Бъл­гария пък се отделят 12% от сред­с­т­вата при 41% в ЕС.

Същев­ременно ученето през целия живот в Бъл­гария е трагично – 2,2% от населението на въз­раст 2564 г. учас­тва в този процес при 10,8% в ЕС за 2016 година, а лип­сата кадри е все по-осезаема. Недос­тигът на под­ходяща работна ръка в индус­т­рията в Бъл­гария е над двойно по-висок от този в ЕС и дос­тига нов рекорд през чет­вър­тото тримесечие на 2017 г. – 38,6% от пред­п­риятията не могат да намерят кадри при средно 17% за ЕС. Всичко това показва, че политиките на пазара на труда в Бъл­гария и тази година няма да след­ват доб­рите световни и европейски прак­тики. Отново ще залагат на суб­сидирана заетост, хар­чене и отчитане на много пари и съз­даване на зависимости на най-уязвимите групи без шан­совете им за реализация в реал­ния сек­тор да се повишават.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Черно море на бараж за Лига Европа

Черно море на бараж за Лига Европа

Треньорът на Бруно Акрапович остава, категоричен е собственикът на Локомотив (Пд)

Черно море измъкна 2:2 при гос­туването на Локомотив (Пл…

Прочети още:

Loading...

Свят