Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Безумни съдебни дела блокирахта промоционалните програми

Безумни съдебни дела блокирахта промоционалните програми

Безумни съдебни дела блокирахта промоционалните програми

Повече от половин година четири браншови организации от преработвателния сектор не могат да рекламират българските продукти зад граница

Повече от половин година четири бран­шови организации от преработ­вател­ния сек­тор са с блокирани сметки и невъз­мож­ност да изпъл­няват прог­рамите си за рек­лама на бъл­гар­с­ките продукти зад граница. Плащанията по тези промоционални прог­рами бяха спрени от фонд „Земеделие“ в средата на декем­ври 2016 година, когато Европейс­ката служба за борба с измамите от европейс­ките фон­дове (ОЛАФ) е установила неред­ности в докумен­тите на организацията Agropromotion Sprl., изб­рана от четирите бран­шови организации да прилага тех­ните промоционални програми.„Още през декем­ври Съюзът на преработ­вателите на плодове и зелен­чуци оспорва решението на фонда, тъй като не може заради едно раз­с­лед­ване на ОЛАФ да бъдат спрени парите на всички организации, без да има доказана вина от тяхна страна“, съобщи пред Синор.БГ Антоанета Божинова, изпъл­нителен дирек­тор на съюза.

Ще припом­ним, че става въп­рос за раз­с­лед­ване по четирите одоб­рени от ЕС прог­рами „Отиди, хапни, вземи биологично“, „Качес­т­вено европейско сирене“ „Европейско овче месо и сирене“, „Опитайте качес­т­вото, вкусете раз­ликата“ и „Освободете европейс­кия вкус“, изпъл­нявани съот­ветно от Бъл­гар­ска асоциация Биоп­родукти, Асоциацията на млекоп­реработ­вателите в Бъл­гария, Национал­ната асоциация за раз­въж­дане на млечни овце в Бъл­гария (НАР­С­ПБМ) и Съюзът на преработ­вателите на плодове и зелен­чуци.

На 24 юли тази година Админис­т­ратив­ният съд в София се произ­несе на първа инс­тан­ция в наша полза с решение за отмяна на заповедта за спиране на парите, затова нас­тояваме фон­дът да въз­с­танови плащанията, защото загубите са големи“, посочи Божинова.

Тя припомни, че всяка прог­рама се изпъл­нява с кредити, взети от бран­шовите организации, по които имат погасителни планове, но по вина на админис­т­рацията те не могат да бъдат обс­луж­вани. В същото време всяка прог­рама е обвър­зана със срокове на изпъл­нение и затова биз­несът е силно обез­покоен от ситуацията, при която може да понесе и сан­к­ции за неиз­пъл­нение. На питане до фонд „Земеделие“ дали и кога тези плащания ще бъдат въз­с­тановени, чинов­ниците отговорят в типично чинов­нически стил.„При елек­т­ронна справка в деловод­ната сис­тема на Админис­т­ративен съд София-град (АССГ) се установява, че е налице произ­насяне на пър­вата инс­тан­ция с определение 5189 от 24.07.2017г. по адм. д. 935/2017г. на АССГ, трето отделение, 7-ми със­тав — за отмяна на заповедта. Този съдебен акт още не е в сила, тъй като под­лежи на обжал­ване с час­тна жалба пред Вър­хов­ния админис­т­ративен съд в 7-дневен срок от съоб­щаването му на страните. Определението още не е връчено на ДФЗ, поради което този срок още не е започ­нал да тече. Гор­ното има за цeл да изясни, че към нас­тоящия момент не е налице влязъл сила съдебен акт за отмяна на заповедта за спиране на Сдружение Съюз на преработ­вателите на плодове и зелен­чуци в Репуб­лика Бъл­гария по промоционална прог­рама „Освободете европейс­кия вкус“, в това число и спечелено от сдружението дело във ВАС срещу ДФЗ.“

Сиреч, чинов­ниците, чиито зап­лати се плащат от кон­сер­в­ните пред­п­риятия, членове на съюза, решават с дър­жавни сред­с­тва да продъл­жат да водят съдебни дела, така че биз­несът да не може да изпъл­нява европейс­ката си прог­рама и да не популяризира стоките си зад граница. Сигур­ното е едно – че в Бъл­гария админис­т­рацията вечно се презас­т­рахова за сметка на биз­неса, прик­ривайки соб­с­т­вената си неком­петен­т­ност.

Защото, ако беше във всяка друга дър­жава от ЕС, досега админис­т­рацията да е установила чрез ОЛАФ коя от 4-те организации дейс­т­вително е допус­нала фик­тивни дос­тавки и трябва да си понесе отговор­ността. А останалите да продъл­жат да изпъл­няват прог­рамите си, защото само чрез тях род­ният биз­нес би извоювал така лелеяните нови пазари зад граница. Но кой от админис­т­рацията го е грижа – важ­ното е за сметка на данъкоп­лат­ците да се водят едни безумни съдебни дела, а биз­несът да се мачка.

Екатерина СТОИЛОВА

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят