Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 7,5 млн. лева държавна помощ de minimis за животновъдите

7,5 млн. лева държавна помощ de minimis за животновъдите

7,5 млн. лева държавна помощ de minimis за животновъдите

Живот­новъдите ще получат дър­жавна помощ de minimis в раз­мер на 7 578 000 лева, съг­ласно Рег­ламент (ЕС) 1408/2013. Това реши Управител­ният съвет на Дър­жавен фонд “Земеделие“ на свое редовно заседание. Минимал­ната помощ de minimis се предос­тавя на регис­т­рирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отг­леж­дат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Раз­мерът на индивидуал­ната помощ е определен както следва:

- за земедел­ски стопани, отг­леж­дащи над 10 броя млечни крави и/или биволици по 7 лв./ животно;

- за земедел­ски стопани, отг­леж­дащи над 5 броя месодайни крави — 7 лв./ животно;

- за земедел­ски стопани, отг­леж­дащи над 50 броя овце-майки и/или кози-майки — 3,73 лв./животно.

На под­помагане по de minimis под­лежат земедел­ски стопани, които са заявили едри и дребни преживни животни по схемите на дирек­т­ните плащания за Кам­пания 2017. ДФ “Земеделие“ ще под­готви указания за предос­тавяне на финан­совата под­к­репа. Индивидуал­ният таван за под­помагане по de minimis за един земедел­ски стопанин, както и за едно и също пред­п­риятие, не може да над­х­върля левовата рав­нос­той­ност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (20152017 г.).

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...