Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Новото чешко правителство на Бабиш получи вот на доверие от парламента

Новото чешко правителство на Бабиш получи вот на доверие от парламента

Дол­ната камара на чеш­кия пар­ламент гласува вчера вот на доверие на ново лявоцен­т­рис­тко правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото, начело с милиар­дера Анд­рей Бабиш, предаде Рой­терс. Правител­с­т­вото, в което учас­т­ват политичес­кото движение “Дейс­т­вие на недовол­ните граж­дани“ (АНО) и Чеш­ката социал­демок­ратическа пар­тия, бе одоб­рено, благодарение на гласовете на Комунис­тичес­ката пар­тия на Чехия и Моравия.

За пръв път от 1989 г. в Чехия идва на власт правител­с­тво с под­к­репата на комунис­тите. След продъл­жило 16 часа заседание 105 от присъс­т­ващите 196 депутати гласуваха “за“, а 91 гласуваха “против“ новото правител­с­тво.

Цен­т­рис­т­кото популис­тко движение на Бабиш — втория по богат­с­тво човек в страната, основател на ком­панията за сел­с­кос­топан­ска и хранителна промиш­леност “Агроферт“, който кон­т­ролира и двата вес­т­ника с най-голям тираж в Чехия — спечели пар­ламен­тар­ните избори през октом­ври 2017 г. Бор­бата срещу нелегал­ната имиг­рация, коруп­цията и прахос­ването на дър­жавни сред­с­тва са сред основ­ните цели на кабинета. Комунис­тите, които са нас­т­роени проруски и са против­ници на НАТО, успяха да вкарат 7 точки в правител­с­т­вената прог­рама, вкл. въвеж­дане на национални референ­думи, увеличения на пен­сиите и на минимал­ната работна зап­лата.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие