Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Честите разходките сред природата удължават живота, разкриха учени

Честите разходките сред природата удължават живота, разкриха учени

Честите разходките сред природата удължават живота, разкриха учени

Изс­ледователи от универ­ситета в Източна Анг­лия установиха, че чес­тите раз­ходки в природата и чис­тият въз­дух могат да намалят риска от диабет, от сърдечно-съдови заболявания и да сведат до минимум риска от преж­дев­ременна смърт, съоб­щава сай­тът юрекалертt.

Чрез събиране на данни от 140 проуч­вания, обх­ващащи над 290 млн. души от 20 дър­жави, включително Великоб­ритания, САЩ, Испания, Фран­ция, Гер­мания, Авс­т­ралия и Япония, учените отк­рили, че раз­ход­ките на отк­рито са ефек­тивен начин за пос­тигане на дъл­голетие.

След проуч­ване на сред­ната продъл­жител­ност на живот на хората екс­пер­тите установили, че дос­тъпът до естес­т­вена рас­тител­ност и ней­ната атмос­фера поз­волява да се подобри здравето на човеш­кото тяло, насищайки белите дробове с най-чистия и под­ходящ за обновяване на клет­ките въз­дух.

Хората, които живеят по-близо до природата, имат най-близко до нор­мата артериално и кръвно налягане, както и сър­деч­ната чес­тота. Сър­деч­ното им със­тояние е близко до идеал­ното.

Стресът според лекарите и учените също засяга онези, които живеят в хар­мония с природата, значително по-малко, откол­кото в град­с­ките райони.

Изс­ледователите вяр­ват, че излагането на природа понижава нивото на хор­мона кор­тизол в кръвта, който е определян като хор­мон на стреса.

Според специалис­тити, една от причините за положител­ното влияние на раз­ход­ките върху здравето биха могли да са фитон­цидите – биологични активни вещес­тва, образувани от рас­тенията и убиващи или намаляващи ръста на раз­витие на бак­териите.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие