Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Столтенберг: Източна Европа не отговаря на изискванията за транспортна инфраструктура

Столтенберг: Източна Европа не отговаря на изискванията за транспортна инфраструктура

Генерал­ният сек­ретар на НАТО Йенс Стол­тен­берг заяви, че отношенията на пакта и ЕС се издигат на ново рав­нище. Той нап­рави тази оценка на съв­мес­тна прес­кон­ферен­ция с вър­хов­ния пред­с­тавител на ЕС по вън­ш­ната политика и сигур­ността Федерика Могерини след заседание на вън­ш­ните минис­три от алианса. Стол­тен­берг уточни, че дър­жавите от зак­рития Вар­шав­ски договор не отговарят на изис­к­ванията на алианса за тран­с­пор­тна инф­рас­т­рук­тура. По неговите думи час­т­ните тран­с­пор­тни сис­теми в Европа трябва да бъдат на раз­положение на НАТО при необ­ходимост, включително превоз­ните им сред­с­тва — самолети, кораби, автобуси и камиони.

Стол­тен­берг съобщи, че ЕС и НАТО са утвър­дили допъл­нителни мерки за сът­руд­ничес­тво. Новите мерки засягат устой­чивостта на инф­рас­т­рук­турата, бор­бата с тероризма и мяс­тото на жените в отб­раната. Генерал­ният сек­ретар поясни, че пак­тът се нуж­дае от сигур­ност на път­ната и железопът­ната инф­рас­к­т­рук­тура в Европа, за да може да раз­г­ръща силите си своев­ременно. Той добави, че засега същес­т­вуват труд­ности при прекосяването на границите от бюрок­ратично естес­тво.

В областта на бор­бата с тероризма пак­тът и ЕС ще задъл­бочат обмена на данни. Двете организации ще въведат еднакви изис­к­вания и приоритети, отб­ранител­ните им сили ще бъдат на общо раз­положение, а дър­жави извън ЕС ще могат да раз­г­ръщат войс­ките си на европейска земя, каза Стол­тен­берг.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие